ارزیابی نقش مدیریت روستایی در پایداری روستاها مطالعۀ موردی دهستان دستجرده (شهرستان طارم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

توسعۀ پایدار روستایی فرایندی است که بهبود شرایط محیط روستا، توأم با بهبود زندگی روستاییان را ضمن حفاظت از محیط زیست روستا درنظر دارد. در توسعۀ پایدار روستایی پرداختن به جایگاه و نقش مدیریت روستایی از الزامات توسعه است. هدف تحقیق حاضر بررسی نظام مدیریت روستایی در بهبود پایداری توسعۀ روستایی در ابعاد مختلف است. جامعۀ آماری شامل خانوارهای روستایی دهستان دستجرده در شهرستان طارم است (7309N=) که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده، 324 خانوار به‌‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌‌ها پرسش‌‌نامه بود. برای تحلیل اطلاعات از آزمون‌‌های t تک‌‌نمونه‌‌ای، تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌‌ها نشان می‌‌دهد که بیشترین عملکرد مدیران محلی در زمینۀ بُعد فضایی-کالبدی بوده است؛ به‌‌طوری‌‌که مدیران محلی در زمینۀ همکاری با مسئولان و در رابطه با احداث و ایجاد معابر جدید در روستا، بهسازی و نوسازی معابر، ایمن‌‌سازی واحدهای مسکونی ازطریق صدور مجوز ساخت، نظارت بر ساخت‌‌وساز، توسعه و بهبود فضای روستا، افزایش روشنایی معابر روستا و همکاری با مدیران و مسئولان مربوط در زمینۀ اجرای طرح هادی روستایی عملکرد خوبی داشته‌‌اند و پایین‌‌ترین عملکرد مدیران محلی مربوط به بُعد اقتصادی بوده که در این زمینه توفیق چندانی نداشته‌‌اند و عملکرد آن‌‌ها در سطح پایینی ارزیابی شد؛ بنابراین می‌‌توان گفت که از مهم‌‌ترین علل عملکرد ضعیف مدیران محلی در سایر ابعاد، مربوط به محدودیت حیطۀ وظایف مدیران محلی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the role of rural management in Sustainability in rural areas Case Study: Dastjerdeh district (Tarom township)

نویسندگان [English]

  • leila hasanloo 1
  • Farhad Azizpour 2
  • hamid galalian 3
چکیده [English]

Stable rural development is a process trying to improve the physical conditions of villages along with protecting the environment. it also helps the villagers to have a better living condition. To have constant rural development, it is very vital to pay attention to the importance and role of rural management. This paper intends to study the rule of rural progress in different aspects. Statistical Society of the study includes the rural families in the dasjerde district in from (N: 7309).using Cochran formula and random sampling, 324 families were chosen. A questionnaire was used to collect the data to analyze the data, one sample T-test, linear regression, and pathways analysis were applied.Findings show that local managers are very active in physic-constructional ( patio – physical ) aspects, i.e. they have functioned well in cooperating with the officials in creating, improvement and renovation of the village pathways, securing the houses by issuing construction permits, monitoring construction, physical improvement and development of the villages. The evaluation of this study reveals that the local managers are not successful economically and they have a poor performance in this aspect. It can be said that the poor performance of them in different aspects is due to the limitations that they have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural management
  • sustainable development
  • rural development
  • Dastjerdeh district
(1395). ارزیابی عملکرد دهیاری‌‌ها از دیدگاه روستاییان با بهره‌‌گیری از مدل کانو (مطالعۀ موردی: روستای سیاه اسطلبخ-شهرستان رشت)،مجلۀ پژوهش و برنامه‌‌ریزی روستایی. سال 5. شمارۀ 2. پیاپی 14. صفحات 146-131.
حسینی ابری، سیدحسن (1380). مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران، انتشارات دانشگاه اصفهان. چاپ اول. اصفهان.
رضازاده، راضیه؛ علی سلسله (1389). مروری بر سیاست‌‌های توسعۀ پایدار محلی با رویکرد دارایی مبنا و تأکید بر سرمایه‌‌های اجتماعی و کالبدی، نشریه‌‌نامۀ معماری و شهرسازی.دورۀ 2.شمارۀ 4. صفحات  139-121.
رضوانی، محمدرضا (1383). مقدمه‌‌ای بر برنامه‌‌ریزی توسعۀ روستایی در ایران، تهران. نشر قومس.
رفیعیان، مجتبی؛ هانیه هودنسی (1388). بازتولید سرمایه‌‌های اجتماعی در محلات شهری در رویکرد توسعۀ پایدار اجتماعات محلی، مجلۀ پژوهشنامۀ. شمارۀ 40. صفحات 48-9. 
رکن‌‌الدین‌‌افتخاری، عبدالرضا؛ حمداله سجاسی‌‌قیداری؛ جمشید عینالی (1386). نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهادهای تأثیرگذار، روستا و توسعه،  دورۀ  10. شمارۀ  2. صفحات 30-1 .
رکن‌‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1389)، مدیریت توسعۀ روستایی (بنیان‌‌های نظری)، تهران. انتشارات سمت. 263ص.
رومیانی، احمد؛ جمشید  عینالی؛ حیدر صالحی میشانی (1393). نقش مدیریت در توسعۀ جوامع روستایی برای مقابله با مخاطرات زلزله (مطالعۀ‌‌موردی: دهستان زاغۀ شهرستان خرم‌‌آباد)، پژوهش و برنامه‌‌ریزی روستایی. سال ۳. شمارۀ ۴. (۱۳۹۳). شمارۀ پیاپی ۸. صفحات 106-93.
سعیدی، عباس (1389). مبانی جغرافیای روستایی، انتشارات سمت. چاپ سوم. تهران.
صیدالی، محسن؛ غلام صادقی؛ زهرا میرزایی گودرزی (1390). جایگاه مدیریت در پیشبرد اهداف توسعۀ روستایی مطالعۀ‌‌موردی: روستای جوانمردی (شهرستان لردگان)، فصلنامۀ برنامه‌‌ریزی منطقه‌‌ای. سال اول. شمارۀ 2. صفحات 91-79.
صیدایی، سیداسکندر (1387). برنامه‌‌ریزی روستایی در ایران، جهاد دانشگاهی اصفهان. چاپ اول. اصفهان.
عنابستانی علی‌‌اکبر؛ حجت حاتمی‌‌نژاد (1391). مدیریت نوین روستایی و نقش آن در تحوّل مساکن با توجه بر عملکرد دهیاران (مطالعۀ موردی: دهستان میش‌‌خاص-شهرستان ایلام)، جغرافیا و برنامه‌‌ریزی منطقه‌‌ای. سال دوم. شمارۀ 2. صفحات 140-121.
قدس‌‌قرجه، احمد (1391). کاهش ریسک سانحۀ طبیعی سیل در مناطق روستایی با تأکید بر ظرفیت‌‌های محلی (پایان‌‌نامۀ کارشناسی‌‌ ارشد منتشر نشده). دانشگاه زنجان. زنجان. ایران.
قدیری‌‌معصوم، مجتبی؛ وحید ریاحی (1383). بررسی محورها و چالش‌‌های ‌مدیریت‌روستایی در ایران،پژوهش‌‌های جغرافیایی. دورۀ  36. شمارۀ  50. صفحات 198-177. 
قنبری، سیروس؛ کیوان بهرامی (1395). مدیریت محلی و نقش آن در توسعۀ کالبدی سکونت‌‌گاه‌‌های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان چناران)، فصلنامۀ برنامه‌‌ریزی منطقه‌‌ای. سال 6. شمارۀ پیاپی 22. صفحات 146-135.
مطیعی‌‌لنگرودی، سیدحسن؛ فرشاد سوری؛ مهدی چراغی (1395). تحلیل پایداری رابطۀ میان نظام بهره‌‌برداری خانوادگی و امنیت غذایی در نواحی روستایی دهستان غنی‌‌بیگلو، زنجان، پژوهش‌‌های جغرافیای انسانی. دورۀ 48 . شمارۀ 1. صفحات 209-197.
مهدوی حاجیلویی، مسعود؛ علی‌‌اکبر نجفی‌‌کانی (1384). دهیاری‌‌‌‌ها، تجربه‌‌ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران (نمونۀ موردی: دهیاری‌‌‌‌های استان آذربایجان غربی)، پژوهش‌‌های‌جغرافیایی.دورۀ 37. شمارۀ53.صفحات39-21.
یاری‌‌حصار، ارسطو؛ سهیلا باختر (1395). ارزیابی شاخص‌‌های گردشگری پایدار روستایی از منظر جامعۀ محلی و گردشگران(مطالعۀ موردی: شهرستان نیر)، فصلنامۀ برنامه‌‌ریزی منطقه‌‌ای. سال 6. شمارۀ پیاپی 22. صفحات  134-121.
Badibanga. T, Ragasa. C and Ulimwengu. J (2013). Assessing the Effectiveness of Multistakeholder Platforms: Agricultural and Rural Management Councils in the Democratic Republic of the Congo, International Food Policy Research Institute, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2249799.
Badibanga. T, Ragasa. C, and Ulimwengu. J (2013). Assessing the Effectiveness of Multistakeholder Platforms: Agricultural and Rural Management Councils in the Democratic Republic of the Congo, International Food Policy Ressearch Institute, Volume 2, PP:1- 32.
Budsakorn. S., Songkoon, C., Boonchai, P., Thongwol, N. (2010). Use of indigenous knowledge for conservation and development of fishing career at the Lampao Damin Northeast. Journal of Social Sciences, Volume 6, Issue 3, PP: 315- 319.
Christen. M and Schmidt. S (2012). A Formal Framework for Conceptions of Sustainability- a Theoretical Contribution to the Discourse in Sustainable Development, Sustainable Development, Volume 20, Issue 6, PP: 400- 410.
Coriaa. J, Calfucurab. E (2012). Ecotourism and the development of indigenous communities: The good, the bad, and the ugly, Journal Ecological Economics, Volume 73, PP:47-55.
Figueroa. E and Rotarou.E.L (2016). Sustainable Development or Eco-Collapse: Lessons for Tourism and Development from Easter Island, Sustainability, Volume  8, Issue 11, PP: 1-26.
Filips.R and pitman. R. H (2009). An Introduction To Community Development, Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge 270 Madison Ave, New York, NY 10016, USA.
Fitri Amir. A, Abd Ghapar. A, Jamal. S. A and Khairun Najiah Ahmad (2015). Sustainable tourism development: A study on community resilience for rural tourism in Malaysia, Social and Behavioral Sciences, , Volume 168, PP: 116-122.
Gentle. P, Maraseni. T. N  (2012). Climate change, poverty and livelihoods: adaptation practices by rural mountain communities in Nepal, Environmental Science and Policy 21, Volume 15, lssue1, PP: 24-34.
Husnah, N, Saleh S. Ali, M, Salman, D, Hijjang, P, Djufry, F and Amidah Amrawaty (2014). Merging Indigenous and Modern Knowledge in Agricultural Development, International Journal of Agriculture System (IJAS). December 2014, Volume 2, Issue 2,  PP: 141- 151.
Ioppolo. G, Cucurachi. S, Salomone. R, Saija. G and Lei Shi (2016). Sustainable Local Development and Environmental Governance: A Strategic Planning Experience, Journal Sustainability, Volume  8, Issue 2, PP: 1-16.
Isserman. A. M, Feser. E, Warren. D. E (2009). Why some rural places prosper and others do not, International regional science review, Volume 32, Issue 3, PP: 300-342.
Kolawople,D (2001). Local Knowledge Utilization and Sustainablerural development in the 21 St Century, Indigenous Knowledge and Development Monitor, Volume 9, Issue 3, PP:13-15.
Kumar. D. P, Bhavani  R. V and  M. S. Swaminathan (2014). A Farming System Model to Leverage Agriculture for Nutritional Outcomes, Agricultural Research, September 2014, Volume 3, lssue 3, PP: 193-203.
Malhan, I. V, Shivanama, R (2007). Impact of globalization and emerging information communication technologies on agricultural knowledge transfer to small farmers in India. World Liberary and Information Congress, Retrieved August 25, PP:325.
Moreno Pires. S, Fidélis. T and Tomás B. Ramos (2014). Measuring and comparing local sustainable development through common indicators: Constraints and achievements in practice, International Journal of Urban Policy and Planning, Volume  39, PP: 1-9.
Nefedova. T. T (2013). Transformation of agriculture in Russia: mythology and reality, The universe of Russia, Volume 22, Issue 1, PP: 29-60.
Rist. S, Chidambaranathan. M, Escobar. C, Wiesmann. U & Zimmermann. N (2007). Moving from sustainable management to sustainable governance of natural resources: The role of social learning processes in rural India, Bolivia and Mali, Journal of Rural Studies, Volume 23, Issue 1, PP: 23-37.
Shao.G,Li. F and Tang, L (2011). Multidisciplinary perspectives on sustainable development, Journal International Journal of Sustainable Development &World Ecology, Volume 18,Issue 3, PP: 187-189.
Springett. D (2013). Editorial: Critical Perspectives on Sustainable Development, Sustainable Development, Volume 21, Issue 2, PP: 73-82.
Stefan. E. B (2014). The Management Education of the Rural Entrepreneur, The Amfiteatru Economic Journal, 2014, Volume 16, lssue 37, PP: 939-949.
Tikai, P, Kama. A (2010). A Study of Indigenous Knowledge and Its Role to Sustainable Agriculture in Samoa, Ozean Journal of Social Sciences, Volume 3, Issue 1, PP: 65-66.
Vadivelu, A, Kiran, B.R (2013). Problems and Prospects of Agricultural Marketing in  India: an Overview, International Journal of Agricultural and Food Science, Volume 3, , lssue 3, PP: 108-118.
Van Zeijl-Rozema, A., Martens, P (2010). An adaptive indicator framework for monitoring regional sustainable development: A case study of the INSURE project in Limburg, The Netherlands. Sustainability:Science, Practice and Policy, Volume  6, Issue 1, PP: 6-17.
Visser. O, Spoor M (2011). Land grabbing in post- Soviet Eurasia: the world’s largest agricultural land reserves at stake, The Journal of Peasant Studies, Volume 38, Issue 2, PP: 299-323.
Wezel. A, Brives. H, Casagrande. M., Clément. C, Dufour.  A and  P. Vandenbroucke (2016). Agroecology territories: places for sustainable agricultural and food systems and biodiversity conservation, Agrroecolyand Sustanablee Food Systems, Volume 40, lssue 2, PP: 132-14.