بررسی و تحلیل مسکن پایدار در شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پردیس بین‌الملل البرز، دانشگاه تهران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

4 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ، بررسی وضعیت پایداری مسکن در مناطق 12 گانه شهر کرج می‌باشد. بر همین اساس در پژوهش حاضر، شاخص‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی جهت بررسی پایداری مسکن در مناطق 12 گانه شهر کرج، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی می باشد. روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت میدانی و کتابخانه‌ای با استفاده از تکنیک پرسشنامه و داده‌های مرکز آمار ایران و سرشماری‌های نفوس و مسکن بوده است. همچنین جهت تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزارSPSS بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مناطق 12 گانه شهر کرج در سه سطح پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار جای گرفته‌اند. جهت شناخت سطوح پایداری مسکن مناطق شهری کرج، چهار شاخص پایداری مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج آنها در قالب نقشه وجدول آورده شده است و نتایج کلی آن حاکی از آنست که مناطق 4 ، 7 ، 8 و 11 به عنوان "مناطق پایدار"، مناطق 1 ، 5 ، 6 و 12 جزء "مناطق نیمه پایدار" شهر کرج بوده اند. همچنین، مناطق 2 ، 3 ، 9 و 10 در زمره "مناطق شهری ناپایدار کرج" قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of sustainable housing in Karaj City

نویسندگان [English]

  • somayeh zyari 1
  • rahmatoalah farhudi 2
  • ahmad porahmad 3
  • hosein hataminegad 4
چکیده [English]

The main purpose of this research is to analyze the housing sustainability situation in the 12 districts of Karaj City. Thus, we have investigated the physical , social , economic , and environmental indices of housing sustainability in the 12 districts. This is an applied research with descriptive-analytical method. The data have been gathered from field survey, in library reviews, and census data from Iran Organization Center. The data have been analyzed by SPSS software. The results have indicated that the districts are in three groups of sustainable, semi- sustainable, and unsustainable. For the objective of this study, we have used four housing sustainability indices and the results of these indices indicated that the districts of 4, 7, 8, and 11 are considered as sustainable, the districts of 1 , 5 , 6 , 12 as semi - sustainable , and the districts of 2 , 3 , 9 , 10 are also considered as unsustainable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • housing sustainability
  • urban sustainable development
  • Karaj
آسایش، حسین (1375). سنجش کیفیت زندگی، مجله مسکن و انقلاب. شماره 75 و 76. تهران.
بزی، خدارحم؛ اکبر کیانی‌؛ امیر راضی (1389). بررسی و تحلیل برنامه‌ریزی توسعۀ مسکن پایدار (مطالعۀ موردی: شهر حاجی‌آباد-‌استان فارس)، فصل‌نامۀ جغرافیایی چشم‌‌انداز زاگرس. دورۀ 2. شمارۀ 3. صفحات 46- 25.
پورمحمدی، محمدرضا (1385). برنامه‌‌ریزی مسکن، انتشارات سمت.
سجادی، ژیلا؛ اصغر تیموری؛ حسین طهماسبی‌مقدم (1395). تحلیلی بر ‌پایداری کالبدی مسکن شهری با رویکرد توسعۀ پایدار (موردپژوهی: محلۀ اسلام‌‌آباد زنجان)، فصل‌نامه جغرافیا و مطالعات محیطی. سال پنجم. شمارۀ نوزدهم. 48-39.
عزیزی، محمدمهدی (1385). محلۀ مسکونی پایدار (مطالعۀ موردی: نارمک)، نشریۀ هنرهای زیبا. شمارۀ 27. صفحات 46-35.
وزارت مسکن وشهرسازی، سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، برنامه راهبردی و طرح ساختاری (جامع) کرج، مهندسان مشاور باوند ـ با همکاری مهندسان مشاور پارس بوم، 1387.
وزارت راه وشهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز، شهردای کرج،  بازنگری طرح تفصیلی  شهرکرج ـ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (ویرایش نهایی)، مهندسان مشاور باوند. 1391.
Buttimer, Richard J. (2004). "The Chinese Housing Provident Fund" (PDF). International Real Estate Review. 7 (1). p. 30. Retrieved 8 December 2011.
Canada Mortgage; Housing Corporation (28 September 2011). "Affordable Housing: What is the common definition of affordability?". Government of Canada. Archived from the original (.cfm) on 7 May 2007. Retrieved 8 December 2011.
Chiu, Rebecca (2006). "Housing affordability in Shenzhen special economic zone: A forerunner of China's housing reform". Housing Studies. 11 (4): 561–580. doi:10.1080/02673039608720875. Retrieved 13 November 2013.
Curtin, Daniel J. (2005). "Inclusionary Housing Ordinance Is Not Facially Invalid and Does Not Result in a Taking". The Urban Lawyer. 34 (4): 913–918. doi:10.2307/27895405.
Charles. L (2007). Choguill, the search for policies to support sustainable housing, Journal of Habitant International.
Danbil. H; Joe., M and Gao, Lu (2005). "Achievements and Challenges: 30 Years of Housing Reforms in the People's Republic of China". Asian Development Bank Economics Working Paper Series No. 198. doi:10.2139/ssrn.1619161SSRN 1619161.
Edwards, B & Turret, D (2000). Sustainable housing: principles and practice. E&FN Spon, London, U.K.
Huchzermeyer, M. (2001). Housing for the poor? Negotiated housing policy in South Africa, Journal of Habitat International, Vol. 25, PP. 303-331.
Huchzermeyer, T. (2001). Rich Man, Poor Renter: A Study of the Relationship Between the Income Distribution & Low Cost Rental Housing (Thesis). Harvard University. P. 148. OCLC 34635540.
Hulchanski, J. David (October 1995). "The Concept of Housing Affordability: Six Contemporary Uses of the Expenditure to Income Ratio" (PDF). Housing Studies. 10 (4). Retrieved 8 December 2011.
Joseph, J. D. and H. Vincent.  (2001). "Mayor Bill de Blasio's Affordable Housing Plan Faces Roadblocks"Wall Street Journal. Retrieved September 16, 2001.
Luffman, Jacqueline (November 2006). "Measuring housing affordability". 7 (11). Statistics Canada.
Maliene, V., & Malys, N (2009). Highquality housing-A key issue in delivering sustainable communities. Building and Environment, 44(2), 426-430.

Mlecnik, E (2013). Innovation Development for Highly Energy-Efficient Housing, Delft University Press.

Schroepfer, T. and Limin, H (2007). Emerging Forms of Sustainable Urban Housing" ENHR International Conference Sustainable Urban Areas.
Maliene V, Malys N (2009). "High-quality housing- a key issue in delivering sustainable communities". Building and Environment. 44 (2): 426–30. doi:10.1016/j.buildenv.2008.04.004.
Schmuecker, Katie (March 2011). The good, the bad and the ugly: Housing demand 2025 (PDF) (Report). Challenging ideas-Changing policy. Institute for Public Policy Research. Retrieved 16 December 2011.
Sendich, B (2014). Planning and Urban Standard, Routledge, Newgersy.
Tilly, Chris (2 November 2005). "10". The Economic Environment of Housing: Income Inequality and Insecurity (PDF). Lowell, Massachusetts: Center for Industrial Competitiveness, University of Massachusetts. Retrieved 16 December 2011.
Schroepfer, Gary. and Watson, Limin. (2007). The New Blackwell Companion to the City. John Wiley & Sons.
United Nations Human Settlements Program (UN-Habitat) (2012). Sustainable Housing for Sustainable Cities: A Policy Framework for Developing Countries.
Washington State Labor Council (AFL-CIO) (2009). "Affordable Housing and Homelessness". Archived from the original on 8 February 2012. Retrieved 8 December2011.