ارزیابی توانمندی‌های توسعۀ گردشگری کشاورزی و تعیین میزان پذیرش آن در جامعۀ هدف (کشاورزان و گردشگران) در شهرستان لنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌‌ریزی روستایی از دانشگاه اصفهان، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه گردشگری کشاورزی به‌عنوان رویکردی نوین در زمینة فعالیت‌های گردشگری مطرح‌شده و در برخی نواحی گسترش‌ یافته است. گردشگری کشاورزی یکی از عوامل مؤثر بر متنوع کردن فعالیت‌های گردشگری بویژه طبیعت‌گردی، اقتصاد کشاورزان و ارتقاء سطح درآمد آنان است؛ اما توسعه گردشگری کشاورزی در هر منطقه‌ای نیاز به شناخت دقیق توانمندی‌های آن دارد تا موجبات پذیرش جامعه هدف را به‌صورت پایدار فراهم آورد. بر این اساس ارزیابی قابلیت‌های بخش کشاورزی و سنجش میزان پذیرش آن در بین کشاورزان و گردشگران شهرستان لنجان برای توسعه ‌این فعالیت از اهداف پژوهش حاضر است. در این پژوهش که به لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است سعی گردید با استفاده از دو پرسشنامة محقق ساخته به تفکیک از تعداد 192 نفر کشاورز و 192 نفر گردشگر به ‌عنوان نمونه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شود. برای تجزیه ‌و تحلیل میزان پذیرش جامعه هدف از آزمون‌های خی دو، فریدمن و اسپیرمن استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش، بخش کشاورزی شهرستان لنجان قابلیت‌های لازم برای توسعه گردشگری کشاورزی در گویه‌های منتخب در این زمینه را دارد و نگرش و میزان پذیرش کشاورزان و گردشگران منطقه در اکثر گویه‌های مربوط به جشنواره‌ها، فعالیت‌های زراعی و باغی مثبت است. بااین وجود میزان پذیرش کشاورزان در رابطه با آموزش و فعالیت‌های دام و طیور به گردشگران، کم بوده است.


کلیدواژه‌ها

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Agritourism Development Capabilities and Determinationof of Its Adoption in the Target Population (Farmers and Tourists) in Lenjan

نویسندگان [English]

  • asgar norozei 1
  • efat fathi 2
چکیده [English]

Nowadays, agritourism (tourism and agriculture) as a new approach has been proposed in the field of tourism activities and expanded in some areas. Agritourism is one of the factors contributing to the diversification of tourism activities, especially ecotourism, agriculture and promotion of their income, but developing agritourism in every region requires the accurate knowledge of its capabilities to induce the consent to target population viably. Therefore, through assessing capabilities in the agricultural sector and measuring the acceptance of the target population, the farmers and tourists in Lenjan were among the aims of the present study for developing the tourism activities. This research was a descriptive and analytic one based on survey and has tried to use two separated questionnaires of 192 of the farmers and192 tourists as the completed questionnaires and Chi and Friedman, Spearman Tests were used to analyze their acceptance. Regarding the findings, the agricultural sector of Lenjan had the necessary capabilities to develop the agritourism in selected items in this regard and attitude and the acceptance of farmers and tourists entered into the city on most items were related to the festival, farming and gardening activities and only the acceptance of farmers has been low in education and activities of livestock and poultry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation Potential
  • Tourism
  • Agritourism
  • Lenjantownship
 
ایمانی، سیده فاطمه (1390). امکان‌‌سنجی جاذبه‌‌های آگروتوریسم دهستان رودپی شمالی بخش‌مرکزی شهرستان ساری مرکزی، پایان‌‌نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌‌ریزی توریسم، استاد راهنما؛ دکتر اسماعیل قادری. گروه جغرافیا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
بالاگر، حسن؛ مصطفی قربان‌موحد (1390) پتانسیل‌‌های کشاورزی و گردشگری منطقۀ ارسباران (مطالعۀ موردی محصول انار)، همایش ملی انار. فردوس، مرکز تحقیقات انار فردوس.
بردی آنامرادنژاد، رحیم؛ مهناز حسینی سیاه‌گلی؛ زینب شعبانی‌کوشالشاهی(1393).گردشگری کشاورزی رویکردی برای توسعۀ منطقه‌‌ای(مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان سوادکوه) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران. تهران.
خدابنده، احمد (1388). بررسی جاذبه‌های توریستی شهرستان اقلید، برنامه‌ریزی و توسعۀ آن با تأکید بر منطقۀ سده، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد برنامه‌‌ریزی شهری. استاد راهنما مسعود تقوایی. دانشگاه اصفهان.
خسروی‌دانش، امید؛ امیرمحمد اخوان؛ راحله  مظاهری (1391). نقش گردشگری کشاورزی در توسعۀ پایدار مناطق روستایی (موردی: طرح ملی منطقۀ نمونۀ گردشگری پل بابامحمود قلعۀ سرشیر پیربکران)، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی‌ به توسعۀ پایدار. تهران. وزارت کشور.
راسخی، سعید؛ سعید کریمی؛ ثریا محمدی (1395). اثر گردشگری بر محیط زیست: یک مطالعۀ موردی برای کشورهای درحال‌ توسعه، توسعه‌یافتۀ منتخب، مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری.شماره 16.صفحات94-71.
رضایی، مینا؛ فرزاد رشیدی (1393) نقش گردشگری ‌‌کشاورزی در توسعۀ جوامع محلی روستایی مطالعۀ موردی: معرفی کشت نیشکر و تولید شکر سیاه در شهرستان صومعه‌‌سرا، دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار.
رضوانی، محمدرضا (1387) .توسعۀ گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، دانشگاه تهران، تهران.
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان (1393). آمارنامۀ زراعت و باغبانی.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان (1388). برنامۀ راهبردی- ساختاری-عملیاتی توسعۀ گردشگری شهرستان لنجان، جلد بیست و ششم. مطالعات شهر و خانه.
صالحی‌فرد، محمد (1390). گردشگری روستایی مبانی نظری و طرح‌های ساختاری، انتشارات مرندیز. مشهد.
قدیری‌معصوم، مجتبی؛ علیرضا استعلاجی؛ معصومه پازکی (1389). گردشگری پایدار (روستایی و عشایری)، دانشگاه تهران. تهران.
قنبری،سیروس؛ مریم قاسمی؛ مرضیه پورجوپاری (1392). بررسی اثرات گردشگری بر توسعۀ روستایی از دیدگاه جامعۀ میزبان (موردی: بخش ماهان شهرستان کرمان)، مجلۀ آمایش جغرافیایی فضا. شمارۀ 9. صفحات 44-19.
لنگرودی، سیدحسن؛ زهرا حیدری (1391). تبیین قابلیت‌‌های گردشگری کشاورزی براساس دیدگاه گردشگران (مطالعۀ موردی: دهستان بلدۀ شهرستان تنکابن)، مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری شمارۀ 3. صفحات 23-1.
مرادی، کبریا (1391). تحلیلی‌بر آگروتوریسم و راهکارهای توسعۀ آن (نمونۀ مورد مطالعه: شهرستان محلات)، پایان‌‌نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا روستایی. استاد راهنما هدایت‌الله نوری. دانشکدۀ علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی. دانشگاه اصفهان.
مرکز آمار ایران (1393). نتایج تفضیلی سرشماری عمومی کشاورزی- استان اصفهان.
مرکز آمار ایران (1390). نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان اصفهان.
مشهور‌خواجه، نادره؛ سانلی اشراقی؛ محمدحسین  قاسمی (1392). بررسی پتانسیل‌‌های گردشگری کشاورزی در استان مازندران (موردی: سنت‌‌های فرهنگی-کشاورزی استان مازندران)، اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط‌‌زیست و منابع طبیعی پایدار. همدان.
مطلبی‌ورکانی، علی (1391). امکان‌‌سنجی گردشگری کشاورزی از دیدگاه جامعۀ محلی (مطالعۀ موردی: بخش برزک شهرستان کاشان). پایان‌‌نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌‌ریزی توریسم، استاد راهنما؛ دکتر اسماعیل قادری. گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکز.
Bowler, I. Clark, G. Crockett, A. Ilbery, B and Shaw, A (1996). The development of alternative farm enterprises: a study of family labour farms in the Northern Pennines of England. Journal of Rural Studies, 12: 285-295.
Che, Deborah, Veeck,, Ann, Veeck, Gregory, (2005). Sustaining production and strengthening the agritourism product: Linkages among Michigan agritourism destinations, Agriculture and Human Values, Volume 22, Issue 2, PP: 225-234.
Gard, Nancy, Gehee, Mc (2007). An Agritourism Systems Model: A Weberian Perspective, Journal of Sustainable Tourism, Volume 15, Issue 2, PP: 111-124.
Huylenbroeck, Guido Van and Durand, Guy, (2003). Multifunctionality Agriculture: A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development (Perspectives on Rural Policy and Planning).
Lordkipanidze, Maia, Han Brezet, and Mikael Backman (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. Journal of Cleaner Production, 13 (8): 787-98.
Ollenburg, Claudia, Buckley, R (2007). Stated Economic and Social otivations of Farm Tourism Operators, Journal of Travel Research, jtr.sagepub.com,vol. 45 no. 4, PP: 444-452.
Su, B (2011). Rural Tourism in China. Tourism Management, 32(6):1438–41.