بررسی تأثیرات روانی کالبد و منظر شهری بر جرم‌‌‌خیزی نمونۀ موردی: شهر اسفراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام‌‌‌نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر

چکیده

از دیرباز شناسایی عوامل محیطی و مکانی بروز جرم و سعی در کاهش و یا از بین بردن این عوامل، بعنوان مهم ترین راهکار افزایش ایمنی و پیشگیری از وقوع ناهنجاری های اجتماعی شناخته شده است. از این رو، با توجه به مفهوم امنیت و روش های بالا بردن آن، امروزه به یکی از اولویت های اساسی نظریه پردازان و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. از آنجا که بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی و از همه مهمتر، وقوع نزاع و درگیری به صورت فردی - خانوادگی و نیز جرائم مرتبط با سرقت اموال و مواد مخدر در شهر اسفراین، از مشکلات عمده این شهر در مقطع کنونی و دغدغه ای برای مدیران شهری، دست اندرکاران قضایی و انتظامی آن است، در مطالعه حاضر که با هدف شناسایی تاثیرات محیط و کالبد شهر بر جرم از نظر روانی در ناحیه شهر اسفراین صورت گرفته؛ ضمن بررسی نقاط جرم خیز این شهر، به ارزیابی شرایط محیطی شهر بر میزان جرم و جنایت پرداخته شده است. این تحقیق به لحاظ هدف و روش از نوع کاربردی، توصیفی - تحلیلی است و به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به جرم خیزی از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی سرپرستان خانوارهای ساکن شهر اسفراین بوده که تعداد 150 نفر بعنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین تاثیر محیطی منفی به ترتیب در خیابان های امام رضا، امام خمینی و شیخ آذری این شهر اتفاق افتاده و بیشترین تاثیر محیطی مثبت نیز در خیابان اسفراینی آن می باشد. همچنین، بیشترین نوع جرم در نقاط شهری به ترتیب مربوط به نزاع و درگیری، اختلافات خانوادگی، سرقت، قاچاق مواد مخدر و مفاسد اجتماعی بوده و سرخوردگی، اصلی ترین عامل در ایجاد جرم می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The psychological impact of the rise in crime investigation bodies and urban landscape (A Case Study of Esferayen)

نویسندگان [English]

  • Bahman Sahneh 1
  • Mohammad Mirzaali 2
  • Neda Ahmadi Zadeh 3
چکیده [English]

Historically, identification of environmental factors and spatial occurrence of crime and to reduce or eliminate these factors, for increased safety and prevention solution, the most important of social disorders. Hence, according to the security concept and methods of enhancing it, today is one of the basic priorities of urban planners and theorists. Since the incidence of a variety of social ills and above all, the occurrence of strife and conflict for the individual-related offences, as well as family property and theft of narcotics in the town of Gorgan, in the current state of the city's major problems and concerns for urban administrators, judicial and law enforcement professionals is that, in the present study aimed to identify the impacts on the environment and the city had a crime in the city of esfarayen mentally taken; in the meantime, check the points The city's crime caper, to assess the environmental conditions on the city's crime rate. This research in terms of the purpose and method of the type applied, analytical and descriptive-in order to collect information about the crime of a library and studied the field method is used. Statistical research community includes all the family have been living in the city of esfarayen administrators that the number 150 people as the sample size selected by simple random sampling method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social deformity
  • a crime caper centers
  • urban body
  • urban landscape
  • esfarayen
ادیبی‌‌‌ سعدی‌‌‌نژاد، فاطمه؛ آزاده عظیمی (1390). تبیین امنیت در محیط شهری بر مبنای پارامترهای کالبدی و طراحی (مورد: شهر بابلسر)، فصل‌‌‌نامۀ آمایش محیط. شمارۀ 15. صفحات 105-81.
تقوایی، مسعود (1389). بررسی و مقایسۀ شاخص‌‌‌های شش‌‌‌گانۀ جرم در سطح مناطق مختلف شهر شیراز، فصل‌‌‌نامۀ علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران. سال هشتم. شمارۀ 26.
رحیمی، نادر (1385). بررسی توزیع فضایی جرم در شهر کرج، پایان‌‌‌نامه دورۀ کارشناسی ارشد جغرافیا. گروه جغرافیا. دانشگاه اصفهان.
سردره، علی؛ زهرا عادلی (1392). امنیت در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: شهر قزوین)، درج شده در سایت سازمان زیباسازی شهر تهران، به‌‌‌آدرس:
http://zibasazi.ir/fa/article/item/4356.
شهرداری اسفراین (1383). معاونت عمرانی، مطالعات طرح‌ تفصیلی شهر اسفراین، آرشیو کتابخانه.
شهرداری اسفراین (1387). معاونت عمرانی، مطالعات امکان‌‌‌سنجی طرح نوسازی و به‌‌‌سازی بافت فرسوده شهر اسفراین. آرشیو کتابخانه.
شهرداری اسفراین (1395). موقعیت جغرافیایی شهر اسفراین، آرشیو اطلاعات کلی شهر اسفراین. موجود در سایت: http://esfarayen-city.ir
صادقی‌‌‌مقدم، محمدرضا؛ زینب محمدی‌‌‌الموتی؛ شیوا سیادهنی (1392). بررسی نقش فضاهای عمومی شهری (پارک‌‌‌های شهری) در امنیت شهروندان، (نمونۀ موردی: پارک هشت بهشت قزوین)، اولین همایش‌ منطقه‌‌‌ای معماری، معماری پایدار و شهرسازی، ایذه: دانشکده فنی و حرفه‌‌‌ای سما واحد ایذه‌‌‌.
کلانتری، محسن؛ مهدی توکلی (1386). شناسایی و تحلیل کانون‌‌‌های جُرم‌‌‌خیز شهری، فصل‌‌‌نامۀ مطالعات پیشگیری از جرم، نشریه پلیس‌پیشگیری نیروی انتظامی. سال دوم. چاپ دوم.
کوزه‌‌‌گرکالچی، لطفعلی؛ سیوان نوری (1392). شناسایی کانون‌‌‌های بحران شهری با تأکید بر مناطق ناامن شهری با استفاده از سامانۀ اطلاعات جغرافیایی، پژوهش‌‌‌نامه جغرافیای انتظامی. سال اول. شمارۀ سوم. ماتلاک، جان (1388). آشنایی با طراحی محیط و منظر. مترجم و ناشر: سازمان پارک‌‌‌ها و فضاهای سبز شهر تهران. جلد دوم.
محسنی‌‌‌تبریزی، علیرضا؛ سهراب قهرمانی؛ سجاد یاهک (1390). فضاهای بی‌‌‌دفاع شهری و خشونت، (مطالعۀ موردی: فضاهای بی‌‌‌دفاع شهر تهران، اصفهان)، مجلۀ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان. زمستان.
صفحات 70-51.
مرکز آمار ایران (1390). سرشماری نفوس و مسکن ایران، استان خراسان شمالی، شهرستان اسفراین.
مستوفی‌‌‌الممالکی، رضا؛ فریبا بهرامی (1393). بررسی راهکارهای پیشگیری محیطی از جُرم با استفاده از رویکرد (CPTED)، مجله دانش انتظامی خراسان رضوی. شمارۀ 24. دورۀ 6.صفحات134-91.
 مویدی، محمد؛ منوچهر علی‌‌‌نژاد‌‌‌؛ حسین نوایی (1392). بررسی نقش مؤلفه‌‌‌های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری (نمونۀ مورد مطالعه: محله اوین تهران)، فصل‌‌‌نامه مطالعات امنیت اجتماعی. شمارۀ 35. پاییز 1393. صفحات 191-159.
مهدوی‌‌‌عادلی، مهدی؛ محسن دورخیز‌‌‌؛ رویا سعید (1392). نقش معماری و طراحی شهری بر امنیت روانی شهروندان، پنجمین کنفرانس برنامه‌‌‌ریزی و مدیریت شهری. 4 و 5 اردیبهشت 1392. مشهد مقدس. صفحات 15-1.
Bratton, W.; Knobler, P (1998). Turn around: How America´s Top Cop Reversed, the Crime Epidemic, New.York, NY, Publisher: Random House, 329 pages.
Cahill, Meagan Elizabeth (2004). Geographies of Urban Crime: An intraurban study of crime in Nashville, Tennessee; Portland, Oregon and Tucson, Arizona, PUBLISHER: The University of Arizona, Graduate CollegeGeography and Regional Development, UA Campus Repository, http://hdl.handle.net/10150/290024.
Eck, J; Chainey, S; Cameron, J.;  Wilson, R (2005). Mapping Crime: Understanding Hotspots, U.S. department justice, Office of Justice Programs, national institute of justice, Washington, DC, 79 pages.
Felson, M.; Clarke, R. V (2008). Opportunity & Criminal Applicable Way for Preventing Criminal, translation Mohsen Kalantari and Spmayeh Ghezelbash, first edition, Zanjan, Knowledge Publications.
Ralph, B. et al (1998). Crime and Small-Scale Places: what we know, what we can prevent, and what else we need to know crime and place, U.S. department justice, Office of Justice Programs, national institute of justice, plenary papers of the 1997, PP: 1-25.
Sherman, L.W.; Gartin, P.R.; Buerger, M. E (1989). Hotspot of Predatory Crime : routine activities and the criminology of place, criminology, NO.27, PP: 27-55.
Spencer, Chainey;  Ratcliffe, jerry (2005). GIS and Crime Mapping, London, Philadelphia: British, May 2005, 442 pages.
Weisburd, David; Cynthia Lum; Sue-Ming Yang (2004). The Criminal Careers of Places: A longitudinal study, U.S. department justice, Office of Justice Programs, national institute of justice, December 2004, 87 pages.