جلد

10.22111/gdij.2004.3825

عنوان مقاله [English]

jeld