ارزیابی مدل SCS-CN در تخمین رواناب مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی آبریز سد امیرکبیر(کرج)


عنوان مقاله [English]

Assessment of SCS-CN Model in Runoff Estimation Case Study: Amir-Kabir (Karaj) Dam Watershed

نویسنده [English]

  • maniegeh Ghohroudi Tali

کلیدواژه‌ها [English]

  • Watershed
  • GIS
  • Runoff Estimate
  • Curve Number
  • Amir-Kabir Dam
  • Karaj Dam