جمع‌آوری آب باران در عرصه‎های طبیعی، راه‌حلی برای رفع کم‎آبی در مناطق خشک و نیمه‌خشک «مطالعه‌ی موردی: حوضه آبخیز لتیان»


عنوان مقاله [English]

Rainwater Collection in Natural Conditions an Approach for Solving Water Shortage in Arid and Semi - Arid Zones (Case Study: Latian Watershed – Iran)

نویسندگان [English]

  • ramezan Tahmasebi
  • reza Rajabi Sani

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arid and Semi
  • Arid Zones
  • Latian
  • Rainfall
  • Rainwater Collecting
  • Runoff
  • Trees Cultivation