ارتباط تیپ‌های همدید هوای ایستگاه سنندج با الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش دو پایگاه داده، یکی مربوط به مقدار روزانه هفت متغیّر اقلیمی (بارش، نم نسبی، ساعات آفتابی، میانگین، کمینه و بیشینه دما، و فشار تراز ایستگاه) در ایستگاه سنندج و دیگری مربوط به مقدار روزانه ارتفاع فشار تراز 500 هکتوپاسکال در عرض جغرافیایی 10 تا 60 درجه شمالی و طول 0 تا 70 درجه شرقی، مورد بررسی قرار گرفتند. بر روی پایگاه داده مربوط به متغیّرهای اقلیمی در طی سال­های 1373-1343 پس از انجام تحلیل مؤلفه مبنا در نهایت تحلیل خوشه­ای 11 تیپ همدید هوا برای ایستگاه سنندج تشخیص داده شد. سپس بر روی پایگاه داده مربوط به ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال در سال­های1382-1352 تحلیل مؤلفه مبنا صورت گرفت و 11 مؤلفه به عنوان مؤلفه­های اصلی انتخاب شدند. سپس برای دستیابی به الگوهای گردشی یک تحلیل  خوشه­ای بر روی نمرات یازده مؤلفه انجام شد که در پایان هشت الگوی گردشی اصلی مشخص شد و بنا به دلایلی الگوی گردشی شماره 3 خود به 10 الگوی گردشی فرعی تقسیم­بندی شد. سرانجام با استفاده از جدول متقاطع و به­دست آوردن فراوانی هر کدام از تیپ­های همدید در زمان هر کدام از الگوهای گردشی رابطه بین الگوهای گردشی و تیپ­های همدید هوای ایستگاه سنندج به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study on Relationship of the Synoptic Weather types of Sanandaj Station with Circulation Patterns of 500 hpa

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Mohammadi
  • Seyed Abolfazl Masoudian
چکیده [English]

 
In this research two databases have been created using daily observations of seven climatic variables during 1965-1995 and amounts daily observations of 500 hpa during 1974-2004. On the first database a principal component analyses have been applied and five major components recognized. A cluster analyses applied on these major components and eleven synoptic types obtained for Sanandaj station. Then on second database a PCA have been applied too, and eleven major components recognized. A cluster analyses applied on these eleven major components and eight circulation patterns recognized that the third circulation pattern for some reasons distracted to ten sub-circulation patterns. Statistical characteristic of these synoptic types have been calculated and covariance of these synoptic types with circulation patterns of 500 hpa have been studied. We find a weak relationship between the circulation patterns and synoptic types. It seems reasonable to find weak relationship between circulation patterns and synoptic types. Because circulation patterns only represent the dynamic aspect of the atmosphere but synoptic types have a thermodynamic nature. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principal component analysis
  • Cluster analysis
  • Circulation pattern
  • Synoptic type
  • High level
  • Low level
  • Geo- Potential hight of 500hpa