بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی شهری از منظر عدالت اجتماعی مورد ؛ زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پس از انقلاب صنعتیتحولات اجتماعی واقتصادی به ویژه فن­آوری­ها، نظام سکونتگاه­های انسانی (شهری، روستایی) را به شدت تحت تأثیرقرار داده است، به­گونه­ای که  سهم جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی فزونی گرفته و در فضای لجام­گسیخته و بدون برنامه و تا اندازه­ای نشأت گرفته از مهاجرت شدید و بی­برنامه روستایی این امر مدیریت شهری را نه تنها در ارایه­ی خدمات عمومی با مشکل روبرو ساخته است بلکه در عصر جهانی شدن مدیریت کارآمد و اثربخش را به یک مدیریت منفعل و اقتضایی مبدل ساخته است.
   برابر بررسی­های صورت گرفته جمعیت شهر نوبنیاد زاهدان  طی نیم سده­ی گذشته با  نرخ رشد بیش از 3درصد (85-1375)  از 17495 نفر در سال 1335 به 567449  نفر درسال 1385 افزایش یافته است، بطوری­که این روند آهنگ خدمات رسانی را نامتعادل کرده و عدالت اجتماعی، فضایی و پایداری شهری را مورد سوال قرار داده است.
یکی از روش­های بهینه­ی ارایه خدمات، تقسیم یک شهر به­عنوان یک سیستم به مناطق مختلف  و ارایه­ی خدمات شهری متناسب با ویژگی جمعیتی است. هدف از این مقاله بررسی وضعیت جمعیت در مناطق شهری زاهدان و چگونگی تناسب آن با خدمات شهری است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است که از مدل­های کمی  ویلیامسون و ضریب آنتروپی استفاده شده است.
نتایج به دست آمده نشان می­دهد،تنها با ارایه­ی سازوکار توزیع خدمات برابر و متناسب با نیازهای جمعیتی می­توان به تعادل در سطح شهر زاهدان رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative study of Public Utilities Distribution from a Social Justice Perspective (A Case study : Zahedan)

نویسندگان [English]

  • hamid reza varesi
  • ali zangiabadei
  • hosein Yaghfoori
چکیده [English]

 
After the Industrial Revolution, the systems of(rural and urban) human settlements have been greatly affected by socio- economic developments, especially by technological advances. This has brought about an increasing in the ratio of urban population to rural and has posed in an unbridled and unplanned atmosphere, to some extent, due to massive and unplanned emigration of rural people, not only all manner of problems for the urban management to provide public services but has also changed in an age of globalization, an effective and efficient management into a passive and circumstantial one.
According to rcent studies ,the newly –founded city, Zahedan has had a rate of population growth of more than 3% in the last fifty years, and its population has increased from 17495 people in 1956 to 567449 in 2006. This has created an imbalance in the rate of the provision of public services, and has called condition and social justice, as well urban stability, into question.
An optimal method for the provision of public services is to divide a city as a system into different zones, then provide each zone with urban services proportional to its population characteristics.The purpose of this paper is to study the nature of the population of Zahedan urban zones and the nature of its relation to urban services. The method used in this study is descriptive-analytic, and Willamson Model and the Entropy Index have been used to analyze the data.   
The results of the study indicate that only through a mechanism of equal distribution of services, proportional to the population needs, can achieve a balance in Zahedan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Public Services
  • Population
  • social justice
  • Zahedan