نقش پژوهش‌های کیفی در علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دانشمندان روش‌شناسی پژوهش‌ها را به دو گروه کلی طبقه‌بندی می‌کنند: 1- پژوهش‌های کمّی  2- پژوهش‌های کیفی. هدف اصلی این مقاله بحث و بررسی در مورد پژوهش‌های کیفی است. بنابراین، ابتدا ویژگی‌های مهم پژوهش‌های کیفی و اختلاف‌های مهم بین این‌گونه پژوهش‌ها و پژوهش‌های کمّی بررسی می‌شود. سپس، چند نمونة بارز از پژوهش‌های کیفی مورد بحث قرار می‌گیرند، و کاربردهای عمدة آن‌ها نیز عنوان می‌شود. نتیجه‌گیری این بررسی به قرار زیر است:
1ـ پژوهش‌های کیفی از نظر اهمیت و ساختار علمی روش تحقیق، اصالتاً در سطح نازل‌تری از پژوهش‌های کمّی قرار ندارند.
2ـ انتخاب بین یک روش پژوهش کیفی یا کمّی بستگی به عوامل متعددی دارد. مهمترین سازة تعیین‌کننده، ماهیت موضوع، مشکل مورد مطالعه، و تجربة پژوهشگر است.
3ـ پاره‌ای از انواع روش‌های پژوهش کیفی (به عنوان نمونه پژوهش  موردی و زمینه‌ای) می‌توانند اطلاعات عمیق و دقیقی را در خصوص پدیده‌ها، رفتارها و سازمانهای پیچیده ارائه کنند. کسب این‌گونه اطلاعات از راه پژوهش‌های کمّی به هیچ عنوان میسر نیست.
4ـ در اکثر موارد، به‌منظور افزایش روائی داخلی و روائی خارجی پژوهش، می‌توان از هر دو نوع تکنیک‌های کیفی و کمّی استفاده نمود. یعنی، روش‌های پژوهش‌های کیفی و کمّی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.
 پیشنهاد می‌گردد، در آینده، روش‌ها و تکنیک‌های پژوهش‌های کیفی هر چه کامل‌تر و عملی‌تر تدوین گردد تا روائی داخلی و روائی خارجی آن‌ها تقویت شود، و اعتبار این‌گونه پژوهش‌ها نیز افزایش بیشتری یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Qualitative Researches

نویسنده [English]

  • mohamad Namazi
چکیده [English]

The methodologist scholars have classified researches in to two general groups:
1- quantitative researches and  2-qualitative researches. This article is aimed at considering the qualitative researches. Therefore, first important characteristic of qualitative researches and the improtant differences of such researches and quantative ones are studied. Then some examples of qualitative researches are discussed, and their major implementations are presented. The results of this study are as follows:
1-The qualitative researches do not stand in a lower rank than quantitative researches from the importance point of view and the scientific structure of research.
2-The choice between a quantitative or qualitative research depends on numerous factors. The most important determinant structure is the nature of the subject, the problem under study and the experience of the researcher.
 
3-Some of the kinds of quantitative research methods (as an example, the case and ground research) can present deep and accurate information about phenomena and complicated organizations. Obtaining such information through quantitative researches is not possible.
4-In most cases both kinds of quantitative and qualitative techniques can  be used to increase internal and external feasibility t.e. the quantitative and qualitative research methods can complete each other.
It is Auggested that quantitative research techniques and methods should be written more practical and more complete to strengthen their internal and external feasibility, and the credibility of such researches should increase in future.