شناسایی تیپ¬های هوای ایستگاه سینوپتیک اردبیل و ارتباط آن با الگوهای گردشی جوّ شهرام رزمجویی ، دکتر برومند صلاحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2012.327

چکیده

       در این پژوهش، به منظور تعیین و بررسی تیپ­های هوای ایستگاه سینوپتیک اردبیل، از داده­های روزانه­ی 18 متغیّر اقلیمی دمای خشک، دمای تر، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد (هر کدام برای ساعات 03، 09 و 15 گرینویچ)، میانگین بارش، حداکثر و حداقل دمای روزانه­ی آن ایستگاه در فاصله­ی سال­های 1358 تا 1385 استفاده شده است. از دوره­ی آماری مورد مطالعه، تعداد 9918 روز دارای   داده­های کاملی از متغیّرهای مذکور بودند. پس از تشکیل ماتریس 18×9918 با آرایش P، فرایند استاندارد­سازی داده­ها انجام شد. سپس، بر روی ماتریس حاصله که سطر آن، تعداد روزها و ستون آن، تعداد متغیّرها بود، تحلیل خوشه­ای انجام و تیپ­های هوایی ایستگاه تعیین شد. آنگاه، بر اساس همبستگی­های موجود، شش روز به عنوان نماینده­ی شش تیپ هوایی ایستگاه اردبیل استخراج و ارتباط ویژگی­های اقلیمی سطح زمین و تراز 500 هکتوپاسکال این روزها با تیپ­های هوا مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج تحلیل خوشه­ای نشان داد که شش تیپ هوایی متمایز 1) گرم و خشک، بادی، 2) بسیار گرم و کم باران، 3) بسیار سرد و بارشی، 4) سرد و خشک، بادی، 5) معتدل، 6) گرم و مرطوب، مهم­ترین تیپ­های هوایی ایستگاه مورد بررسی هستند. در کل، تیپ­های 1، 2 و 6، تیپ­های گرم و تیپ­های 3، 4 و 5، تیپ­های سرد و معتدل ایستگاه بودند. نتایج بررسی­های آماری نشان دادند که تیپ­های شماره­ی 6 (گرم و مرطوب) و 5 (معتدل)، به­ترتیب در 4/29 و 5/17 درصد از روزهای سال فعالیت داشته و تیپ­های غالب ایستگاه اردبیل محسوب می­شوند. تیپ شماره­ی 3، بیشترین بارش و کمترین دما و تیپ شماره­ی 2، کمترین بارش و بیشترین دما را به خود اختصاص دادند. تیپ شماره­ی 1، پربادترین تیپ ایستگاه محسوب می­شود. تیپ شماره­ی 6 نیز طولانی­ترین عمر را در بین سایر تیپ­ها دارد. نتایج تحلیل همدید تیپ­های هوای ایستگاه مورد مطالعه نشان داد که هر یک از این تیپ­ها، با الگوی گردشی جوّی خاصی مرتبط هستند. از عمده­ترین این الگوهای جوّی در سطح زمین و تراز 500 هکتوپاسکال جوّ می­توان به ریزش هوای سرد عرض­های بالا توسط پرفشار سیبری و اروپایی و وجود مراکز بسته­ی پرارتفاع آزور و جریان­های غربی و جنوب­غربی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Weather Types in Ardabil Synoptic Station and its Relationship With Atmospheric Circulation Patterns Shahram Razmjuei M.Sc Student of Climatology University of Mohaghegh Ardabili Dr. Bromand Salahi Assistant Professor of Natural Geography University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

Introduction
Determination of weather types as one of the goals of Synoptic climatology is identification of similar weathers variables. Hence, weather types in fact visualize air masses. In other words, a weather type is a different set of atmospheric characteristics which is different from other series. Today, identification of weather type based on climatic variables is one of the important tools for climatologists to understand about the weather and climactic problems & disasters due to atmospheric circulations. On the other hand, the weather types are associated with surface events and by identification of these, environmental phenomena such as floods, pollution, pests, etc, are predictable. Many of the processes concerned with environmental problems, are affected by atmospheric circulations. Since in synoptic studies, the relationship between changes in atmospheric circulation patterns and environmental phenomena and processes are reviewed, the results of these studies could lead to explain and predict phenomena and environmental conditions.
 
Research Methodology
 In this paper, in order to determine and investigate the synoptic weather types in Ardabil synoptic station, 18 climatic variables such as wet and dry bulb temperature, relative humidity, direction & speed of wind (for 03, 09 & 15 GMT) mean of rainfall, maximum and minimum of temperature belong to Ardebil synoptic station in years 1978 – 2005 have been used. 9918 days has had complete data of the above variables. First, a P Matrix (9918×18) created and then the data standardize process has been performed. On this Matrix, by using cluster analysis, weather types of this station have recognized. based on correlations, 6 days selected as representative days of 6 synoptic types in Ardabil synoptic station. So, in these representative days, climatic characteristics of sea level pressure and 500 hecto-pascal geopotential height maps were investigated.
 
­­­ Discussion and Results
In this study, using the climatic data of years 1978-2005 of Ardabil synoptic station and performing the cluster analysis by Ward method on standardized data, six weather types were identified. Including: 1) Warm and  dry , windy 2) Very warm with low rainfall 3) Very cool & rainy 4) Cool and dry, windy 5) Moderate 6) Warm & wet. At first, these types were located in 2 clusters (warm and cool). Types 1, 2 and 6 belong to the warm cluster and types 3, 4 and 5 belong to the cold cluster. It seems that the obtained weather types for this station almost represent spatial and temporal climatic conditions of this station. The results showed that type 1 is the most discordant type. Types 3 and 2, respectively, have the highest and lowest rainfall. The coldest and warmest types of the station are types 3 and 2. Type No. 6 has the best representation day with a 95 percent correlation with the other day and it had the longest duration among other types. Types 1 and 4 are the windiest types respectively. Type 6 (which belongs to the warm season), has the most and type No 1 has the lowest frequency of occurrence of weather types. In winter, the Siberian high pressure in north of Iran and the unstable mid-latitude out of tropical flow causes the influx of high-latitude cold weathers on the northwest of Iran. Consequently, the cold weather types in winter influenced more by controller planetary factors of station than local factors. In other seasons of the year, the effective air mass enters in to the region mainly from the northern regions and affects on its climate. In total, in this station, the frequency of warm types is more than cold ones (53.8 vs. 46.2 percent). Among the studied types, types 1 and 5 have more moderate climatic conditions than types 2 and 6 (warm types) and types 3 and 4 (cold types). Investigation of 500 hpa level and sea level patterns of representative days of weather types, showed the Influx of cold air of upper latitudes by Siberian & European high pressures and low pressure of Iceland on station and existance of high pressure closed center of Azores on center of Iran. In general, study of ground level and 500 hpa atmospheric circulation patterns, justified cold types (types 3, 4 and 5) more than warm types (types 1, 2 and 6). Although in warm types, especially types 2 and 6, the arrangement of atmospheric circulation patterns play a decisive role in the occurrence of these weather types, Since weather types of each area are related with the occurrence of environmental phenomena, therefore the  discovery and analysis of this relationship can take important steps in preventing and dealing with these phenomena.

 
Recognition of Weather Types in Ardabil Synoptic  …

 
 
Conclusion
The results of cluster analysis showed that there are 6 weather types in Ardabil synoptic station;         1- Warm and dry, windy. 2- Very warm with low rainfall. 3- Very cool & rainy. 4- Cool and dry, windy. 5- Moderate. 6- Warm & wet. Statistical analysis shows that number 5 (moderate) and 6 (warm & wet) types were active in 29.5 & 17.5 percent of the year respectively and considered as the dominant types of Ardabil station. Weather Type 3 has the most precipitation & the least temperature and weather type 2 has the highest temperature & the least precipitation. weather type 1 has the most inharmonious & windy. The warm & wet type of weather has the longest term among the other types of weather. The results of synoptic analysis of weather types show that in Ardabil synoptic station,each of weather types are related to a special atmospheric circulation pattern. The cold flows of high latitudes creates by Siberian & European high pressures, high altitude of Azores, west & south-west winds are the main atmospheric patterns in sea level pressure and 500 hecto-pascal geopotential height maps.
 
Keywords: Ardabil synoptic station, Cluster analyze, Synoptic analyze, Weather type.
 
References
1- Alijani, B. (2002). Synoptic climatology, Samt Press, Tehran.
2- Bagheri, J. (2008). Identification of Weather Types in Arak Station, Isfahan university magazine (humanities), No. 15.
3- Bernardi, A. (1987). Pollution episodes at Venice Elated to weather types, an analysis for a better predictability, Science of the total environment, Volume 63.
4- Bettolli, M ., Penalba, O., Vargas W. (2010). Synoptic weather types in the south of South America and their relationship to daily rainfall in the core crop-producing region in Argentina, Australian meteorological and oceanographic journal, Vol, 60, Issue 1.
5- Kalkstein, L.S. Nichols, M., Barthel, D., Greene, J. (1996). a new spatial synoptic classification: application to air-mass analysis. International journal of climatology, Vol, 16.
6- Kalkstien, L.S. Tan, G. and Skindlov, J. A. (1987). An evaluation of three clustering procedures for use in synoptic climatological classification.
7- Kalkstein, S., Scott, C., Daniel, Y., Graybeal. (1998). A determination of character and frequency changes in air masses using a spatial synoptic classification. International journal of climatology, No.18.
8- Karimi Akhoprme, M. (2008). Identification of weather types in Konarak station, Isfahan university magazine (humanities), No. 4.
9- Khoshhal, J., Nazaripour, H. (2006). Identification of weather types in Tabas station in years 1985-2004, Sepehr, Quarterly, No. 72.
10- Kidson, J. (2008). An analysis of New Zealand synoptic types and their use in defining weather regimes, International Journal of Climatology, Vol, 20, Issue 3.
11- Krichak, S.O. Tsidulko, and Alpert. (2000). Monthly synoptic patterns associated with wet/dry conditions in the eastern mediterranean, Theor. Appl. Climatol. 65.
12- Littmann, T. (2000). an empirical classification of weather types in the Mediterranean Basin and their interrelation with rainfall. Theor. Appl. Climatol. 66.
13- Masoudian, S., Mohammadi, B. (2007). Identification of weather types in Sanandaj station, Journal of geography and regional development research, No. 9.
14- Masoudian, S. (2007). Identification of weather types in Isfahan, Final report of research project, Vice chancellor for research and technology of Isfahan University. 
15-Michailidou,C,   Maheras,P.,   Arseni-Papadimititriou,A.,   Kolyva-Machera, F,  Anagnostopoulou,
C. (2009). A study of weather types at Athens and Thessaloniki and their  relationship to circulation types for the cold-wet period, part I: two-step cluster analysis, Theoretical and applied climatology, Vol, 97, issue 1-2.
16- Mohammadi, B., Masoudian, S. (2007). Relationship between weather types of Sanandaj station with circulation pattern of 500 hectopascal level, Geography and Development Quarterly, No. 9.
17- Morabito, M., Alfonso, C., Daniele, G., Simone, O., Lorenzo. C., Laura, B., Pietro Amedeo Modesti, Gian, F., Gensini, G.M. (2006). Winter air-mass-based synoptic climatological approach and hospital admissions for myocardial infarction in Florence, Italy. Environmental Research 102.

 
Recognition of Weather Types in Ardabil Synoptic  …

18- Nazaripour, H., Khoshhal, J. (2007). Identification of weather types in Khorobyabanak station, Nivar, Quarterly, No. 66-67.
19- Rainham, Daniel G. C., Karen, E., Smoyer-tomic, Scott, C., Sheridan, R., Burnett. (2005). Synoptic weather patterns and modification of the association between air pollution and human mortality. International journal of environmental health research, Vol. 15(No. 5).
20- Razmjuei, F. (2008). Identification of weather types in Bam synoptic station in years 2003-2006 and investigation of relationship between weather types with 500 hectopascal level, Isfahan university magazine (humanities), No. 4.
21-Serra, C., Mills, G., Periago, M. (1999). Winter synoptic weather types in Catalonia (NE Spain) and their linkage with minimum temperature anomalies, International Journal of Climatology, Vol, 19, Issue 15.
22-Sheridan, S.C. (1997). Using a synoptic classification system to assess climate trends and variability. Texas, pp1-3 research, Vol. 15(No. 5).
23-Sheridan, R., Scott, C. (2002). The redevelopment of a weather-type classification scheme for north america. International journal of climatology, No. 22.
24-Sheridan, R., Scott C. (2003). North American weather-type frequency and teleconnection Indices, International journal of climatology, No.  23.
25-Yarnal, B. (2006). Synoptic climatology and its application in environmental studies, translated by Masoudian S, Isfahan University press.
26- (URL)http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/nssl/day/index.html.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardabil synoptic station
  • Cluster analyze
  • Synoptic analyze
  • Weather type