بررسی قابلیت¬ها و تنگناهای دره¬های کوهستانی به منظور توسعه¬ی پایدار با استفاده از مدل SWOT مورد: دره کارده در شمال شهر مشهد دکتر علی¬اصغر کدیور ، دکتر محمدموسوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/gdij.2012.323

چکیده

    در بیشتر دره­های کوهستانی ایران طیّ پنجاه سال گذشته، استفاده از منابع طبیعی بویژه آب به طور مداوم افزایش یافته است. افزایش مداوم مصرف و به دنبال آن فشار بر منابع طبیعی زمینه بروز چالش­های جدی را در این مناطق به وجود آورده است. روند     بهره­برداری از منابع آب و خاک در حوضه­ی رودخانه کارده واقع در شمال شهر مشهد تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و خدماتی در طول سه دهه­ی گذشته به طور مداوم افزایش یافته است. این مسأله زمینه­ی بروز مشکلات گوناگون از جمله کاهش شدید منابع آب در روستاهای پایین­دست حوضه، تشدید بیکاری و روستاگریزی را فراهم آورده است. این پژوهش به روش میدانی و با شیوه­ی توصیفی- تحلیلی به کمک مدل SWOT در راستای پایدارسازی فعالیت­های انسان، شناخت ظرفیت­های متنوع منطقه را به منظور ایجاد تنوع در اشتغال و درآمد با توجه به نگرش مسؤولین محلی وجه همت خود قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد در محدوده­ی مورد مطالعه ظرفیت­های مناسبی برای ایجاد صنایع بسته­بندی تولیدات زراعی و دامی، صنایع کوچک روستایی و فعالیت­های گردشگری وجود دارد. همچنین با تکیه بر مدیریت مشارکتی و تدوین و اجرای استراتژی­های مناسب بویژه رقابتی، می­توان از امکانات بالقوه­ی منطقه جهت ایجاد شغل و درآمد در بخش­های غیرکشاورزی به منظورکاهش فشار بر منابع طبیعی به خصوص آب استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Capacities and Problems for Sustainable Development of Mountainous Valleys Using the SWOT Model Case study: Kardeh Valley in the North of Mashhad City Dr. Ali Asghar Kadivar Assoistant Professor of Geography University of Payam Nour Dr. Mohammad Mosavi Assoistant Professor of Management Governmental University of Payam Nour

چکیده [English]

Introduction
After several decades of struggle for development of rural districts and protection of water and soil of these regions, Unfortunately,The Poverty and jobless and damages to natural resources is further on progress in many countries, particularly rural regions of the developing countries. The reason for this situation is that ,the index for poverty reduction, jobless and imbalance in development definition has not been considered for three decades (1950-1980) and the  development has been defined  only as a per person income . The surveys and different experiences in the far distance of the world, particularly in  developing countries, shows that the reduction in poverty, reduction in jobless and  sustainable utilization of natural resources in rural environment as well as  a decrease in distance between poor’s and wealthy people could not be achieved successfully only by  looking to agricultural problems. But a structural looking to residents in villages and consideration of all residents’ problems if accompanied with a progress in non – agricultural business and income creation, using all rural capability in the region, could be a good solution for rural problems. Therefore ,in recent decades, the policies of the countries toward the different economic activities particularly in development of rural tourism as generation of a new income has been recommended to resist against the rural poverty and rural jobless. Attention to non agricultural activities in rural environment accompanied by social– economic improvement in rural families (those with no or less property and water) will bring a reduction in environmental hazards of the rural districts and also will reduce the urban problems of suburbs and environmental pollution.
Now days, the new participatory look   is the central column of sustainable development .Participatory management is a people satisfactory method and includes the role of local societies in sustainable development as a determinant factor. Participation in decision making, share in responsibility and having the authority, could be the best particularity and a symbol of real participation. Participation in public affairs will familiarize the most of people with possibilities and particularly with limitations exist around them. They will learn to act not only as an individual but also as a social group so that the potential of people power in different levels could be appeared. Using the managers and the local superior groups to determine the most appropriate strategies for development is the correct decision. Although it has not the benefits of horizontal participation  but it is close to Ozalid Strategy and it has been useful and suitable method in many regions particularly in rural regions of developing countries.

 
A Survey on Capacities and Problems for Sustainable Development ...

Therefore, to make the activities of the rural societies sustainable, the present research is to make known the various capacities of mountainous valleys for creation of variation in job occupation and enhance the income based on the views of local authorities and using SOWT model. To achieve the results and goals of the research, two important questions should be answered: 
1- Considering the natural conditions of the in villages of  Kardeh valley, What are the strength points, the weak points, opportunities and threats in this region ? 
2- To reduce the existing problems and challenges in this region particularly in natural resources, which kind of guidelines and strategies are there with consideration of the weak points and opportunities?
 
The Method of Investigation
This investigation has been done through field study and with a descriptive-analytic method using SWOT model. In the field study, local managers questioners (including village governor and members of Islamic council in the study area) with a total number of 45 persons were used. The study and determination of weak points, strength points, opportunities and threats were undertaken in two steps in the study area. The collected data were classified and totalized and based on totalized data and using SWOT model of David, the appropriate strategies were compiled and presented.
 
Discussion and Results
The external factors evaluation Matrix
 The external evaluation matrix is the result of strategic study of external factors. In matrix, the opportunities and threats of external environment are collected and evaluated. If the amounts of total external factors were between 1 to 2.5, the result would show the treat and if between 2.5 to 4 it determines the existing of opportunities. So, the number 2.18 in the matrix table of external factors evaluation shows that a relative threat in the area exists.
Internal factors evaluation matrix
The internal factors evaluation matrix is the result of strategic study of internal factors. This matrix writes and evaluates the main strength points and weak points. if the amounts of final internal evaluation of internal factors were between 1 to 2.5, this indicate the weakness  and if the result shows number 2.5 to number 4 that means the strength . So the number 2.65 in the internal factors evaluation means that a relative strength exists in the study area.  
The written strategies:
Considering the extracted data from questioners, the internal and external factors evaluation matrix was written and by using the SWOT analysis matrix, the strategies were written too. At the end, using the 4 boxes matrix of internal and external factors (IE), the appropriate strategies were selected from presented strategies and then the result was proposed.
 
The final mark for internal factor evaluation(IFE)
 
 
As it is shown in matrix of external factors, variation in job occupation considering the limited source for water will come in box (3) or competition box. This point shows that diversify in occupation with consideration of water limitation has a good situation but from the point of external factors it has not a good situation.
 
The final mark for internal factor evaluation(IFE) 
A Survey on Capacities and Problems for Sustainable Development ...

As it is shown in the table , the points resulted from Minimum and Maximum of internal and external standard deviation around the points (2.65 , 2.18 ) shows that the concentration of points are in box (3) and dispersion of points are in boxes of (1) and (4) . This means that, in addition of competition strategies, the attack and defending strategies should be compiled and be executed too.
 
Conclusion
The result of the present investigation, based on the views of local managers, gives us a new guideline in all-inclusive development with consideration the capabilities and the problems of space and location in the mountainous valleys in the suburbs of towns.
Based on the investigation results, the area under investigation has appropriate conditions from the points of internal factors. But the area has not a good condition from the points of external factors. therefore, considering the results achieved from the four boxes matrix of internal and external factors and concentration of mean points in box number three (competition) and dispersion of points in boxes No.1 (Attack) and No.4 (conservative action), the competitive strategies and diversification in job occupation, considering the limitation in water resources as the first priority and the conservative action and defending as later priority, should be confirmed.
According to the present investigation results, the following strategies as appropriate strategies are presented on the priority importance:
 
1-      Creation of jobs in the form of productive – service cooperatives to reduce the pressure on water and soil resources
2-      To improve the water utilization method in agricultural sector  
3-      The promotion and strengthening the mechanism of participatory management with the priority in using the skilled and educated local human power.
4-      To create and develop the multipurpose people companies.
5-      Improvement and approving the laws and the pertinent regulation in water resources management.
6-      Creation and strengthening the watershed management to protect the natural resources.
7-      Development and promotion the required skills in the optimum utilization of resources through organization of local and regional training workshops.
8-      Creation and development the changeable industries and packaging to enhance the increased value of agricultural and husbandry products.  
9-      Creation and development of new methods in utilization of soil and water resources.
 
 Refrences
1-Tavassoli, Gholam Abbass (1382). Social Participatory in conditions of an atomic society , Tehran University Publication.
2- Twodaro micle (1370). economic development in the third world, Volum I, Translated by : Gholam Ali Fardjadi, Tehran . Budget and plan organization 
3-Regional Water Company of Razavi Khorassan (1386). a data book of yearly Hydrometric of Kardeh River : Mashhad
4 Shahi Ardabili,Hekmat (1386).  The role of rural industries in Optimum income distribution , PhD Thesis , Ferdowsi University of Mashhad.
5-Shayan, Hamid and Shahi, Hekmat (1386). The role of rural industries in Optimum income distribution , Village and Development magazine , summer  1386.
6-David,Fred R (1382). Strategic management , translated by :Ali parsian and seid Mohammad Aarabi,Tehran, The Office for cultural research, 4th eddition .
7-Fain, Ben (1385). Social invest and social Theory , Translated by : Seid Mohmmad Kamal sarvarian, the publication of research Institute of Guidelines studies: Tehran.
8-Fokoyama, Fransis (second Ed. 1385) The End of regulation in social invest and its protection,Translated by : Gholam Abbass Tavassoli, publication of Hekayat Ghalam Novin: Tehran.
9-Kadivar, Ali Asghar (1388). a survey on the effects of building dams in river Basins , Case study the dams of Kardeh and Bidwas in Khorassan Razavi & Khorassan Shomali, a PhD Thesis , Ferdowsi University > Mashhad.Iran
10-Moosavi, Seid Mohammad (1388). compilation of the Strategies of Human resources “, PhD thesis, the faculty of accounting and management , University of Allameh Tabatabaee , Tehran.
11-The Climatology Center of Northeast of IRAN (1386). Statistical certification of Rain gauge stations of Mashhad (1350-1386).
12- Iran Center for Statistics (1385). public census for population and housing , www.sci.org.ir
13-Homayoonpoor, Parvis (1380). “ New Participatory guidelines” , Proceedings of the technical workshops , IRICID:Tehran
14-Bale. Johm, smith. David (1989(. Ecology and development in the Third World,London and New York.
15Brant. Steven & Fekri Hasan (2000(. Dam and cultural heritage management, university of Florida.
16-Islam Nurual (1997). The Nonfarm Sector and Rural Development, International Food Policy Research Institute. Washington, D.c.
17-Maestu. Josefina )2003(. Public participation river basin management in Spin, availbel at: www. Harmonic of. Uni- osnabrueck.de/-files/-down/ spain.
18-Mendoza .C & Levi.c )2005(. social impact assessment of technological water projects,sustainable development and planning volume 2.
19-Misra.R.P )1982(."Regional development planning: search forbearing." (Singapore: Maruzen Asia.
20-Lanza,Myriam and other (2003).Analyzing Heritage Resources for urban Tourism in European cities, in: Contemporary Issues in Tourism Development, Routledge.
21-lee, D (2001). Diversification of the Rural Economy: A Case study on Rural industrialization in the Republic of  Korea.   Japan program/ INDES 2001 Conference, Japan.
22-Lanjouw, P (1997). Rural Non Agricultural Employment and Poverty in Latin America evidence form Ecuador and  Elsalvador .Washington DC: World Bank.