بررسی رضایت‌مندی ساکنان مجتمع‌های مسکن مهر مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

میزان موفقیت هر طرحی بستگی به میزان رضایت مردمی دارد که از آن طرح استفاده می­کنند. پروژه‌ی مسکن مهر یکی از گسترده­ترین طرح­های مسکن شهری بود که در طول تاریخ برنامه­ریزی مسکن کشور اجرا شده است. با این حال، برآورد رضایت ساکنان از این طرح­ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، این مقاله بررسی رضایت‌مندی ساکنان از کیفیت محیط مسکونی مجتمع­­های مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت شهر بابل را مورد هدف قرار داده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیّت و روش توصیفی و تحلیلی است. در جمع­آوری داده­ها و اطلاعات از روش­های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش ساکنان مجتمع­های مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت شهر بابل می­باشد که تعداد 600 سرپرست خانوار را شامل می‌شود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 360 سرپرست خانوار برآورد شد و به روش تصادفی منظم، پرسشنامه بین سرپرست خانوارهای ساکن توزیع شد.برای تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات نیز از نرم‌افزار  SPSSاستفاده شده است.یافته­های حاصل از آزمون کای­اسکوئر نشان می­دهد که بین ویژگی‌های فردی جنسیت و وضعیت تأهل افراد با رضایت‌مندی از واحدهای مسکونی رابطه‌ی معنی­داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان می­دهد که بین متغیّرهای سن و درآمد ماهیانه با رضایت از مجتمع مسکونی رابطه‌ی معنی­دار وجود دارد. همچنین، نتایج مستخرج از آزمون t نشان داد که رضایت‌مندی ساکنان از مجتمع­های مسکن مهر بابل با توجه به میانگین کلی حاصل از 31 زیرمعیار، در حد متوسط (31/3) است، که این نتایج در سطح 99 درصد معنی­دار می­باشند و اینکه نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه‌ی دو مجتمع مسکونی مهر نشان داده که اختلاف معنی­داری از نظر سطح رضایت‌مندی در مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت شهر بابل وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Satisfaction of Mehr Housing Residents Case Study: Ovshib and Mehre Velayat Complexes of Babol City

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hasan Yazdani 1
  • Hajar Salmani 2
  • Asghar Pashazadeh 3
چکیده [English]

The success of any project depends on the satisfaction of the people using the scheme. Mehr housing project was one of the most extensive urban housing projects in the history of Iran's housing plan However, the satisfaction rate of residents of these plans has been less studied. However,  this research has evaluated the satisfaction degree of inhabitants from the residential environment quality in Mehr housing in Ovshib and Mehre Velayat complexes of Babol city. The study method was descriptive-analytical and the data collection method was documentary and survey using questionnaires. To analyze of data , SPSS software was used.The research society consisted of 600 husbandmen who were living in the settlements with their families. According to Cochrane formula, sample size was estimated to be 360. The analysis of data was made by using SPSS software and statistical methods such as Chi-square test, Pearson correlation analysis and t-test one sample was conducted. This process can be divided in two parts; the first part of the relationship between socio-demographic characteristics of individual variable with satisfaction that here the relationship between marital status and gender (nominal variables) with the satisfaction of using the chi-square test square has been done and the relationship between three variables of age, and income facility (continuous variables) and satisfaction was assessed using Pearson correlation test. The second part examines the satisfaction of residents from their location to be explored. The statistical methods used in this section, single-sample T-test is. Chi-square test results show that the relation between sex and marital status of satisfaction with residential units, there is a significant relationship. Also, the results of Pearson correlation analysis, shows that the relationship between age and average monthly income with the consent of the residential complex, is significant. On the other hand, one-sample t-test results showed that satisfaction was moderate people from their residential complex.So that, residents of the environmental dimension, lighting and ventilation, security, physical characteristics, and other parameters relative satisfaction (average) are. Thus, most measures of satisfaction of residential units are located at the intermediate level and the satisfaction of residents of housing complexes Babol moderate (3.33) is calculated and the results are significant factors are high at 99%. Finally, the results of independent t test to compare two Maher residential complexes show significant differences does not exist in terms of  housing satisfaction level in the Ovshib and Mehre Velayat complexes of Babol city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • Guality residential complex
  • Housing
  • Babol city
-   ادواردز، برایان؛دیوید تورنت (1393).مسکن پایدار (اصول و اجرا)، ترجمه محمود شورچه. انتشارات مدیران امروز. تهران.
-   بهزادفر، مصطفی؛ سیده ندا قاضی­زاده (1390). حس رضایت از فضای باز مسکونی، نمونه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر تهران، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی. شماره 45. صفحات 24- 15.
-   پرهیزگار، اکبر؛ ناصر شاهدی (١٣٨٩). مروری بر طرح مسکن مهر در شهرهای زیر ٢٥٠٠٠ نفر، فصلنامه آبادی. شماره ٦٩. صفحات ٥٥- ٤٤.
-   پوراحمد، احمد؛ رحمت‌الله فرهودی؛ کیومرث حبیبی؛ مهناز کشاورز (١٣٩٠).بررسی‌نقش کیفیت در مهاجرت‌های درون شهری (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر خرم‌آباد)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی. شماره ٧٥.
-   سعیدی‌رضوانی، نوید؛ داود کاظمی (١٣٩٠). بازشناسی چارچوب توسعه درونزا در تناسب با نقد سیاست­های جاری توسعه‌ی مسکن (مسکن مهر)، نمونه موردی: شهر نطنز، پژوهش‌های جغرافیای انسانی. شماره 75.
-   حاجی‌نژاد، علی؛ مجتبی رفیعیان؛ حسن  زمانی (1389). بررسی متغیرهای فردی موثر بر رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی، مطالعه موردی: مقایسه بافت قدیم و جدید شهر شیراز، مجله جغرافیا و توسعه. شماره 17.
-   حکمت‌نیا، حسن؛ میرنجف موسوی (1386). سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری مطالعه موردی شهر یزد، مجله جغرافیا و توسعه.  شماره 90.
-   رضائی، محمدرضا؛ یعقوب کمایی­زاده (1391). ارزیابی رضایت‌مندی ساکنان از مجتمع مسکن مهر، مطالعه موردی: سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد، فصلنامه مطالعات شهری. شماره پنجم. صفحات 26-13.
-   رضائی، محمدرضا؛ یعقوب کمائی­زاده؛ محمدحسین سرائی (1393). اولویّت‌بندی تناسب مکان‌گزینی پروژه‌های مسکن مهر شهر یزد با استفاده از رهیافت ترکیبیAHP- VIKOR، مجله آمایش جغرافیایی فضا. سال چهارم. شماره 11. صفحات 123- 105.
-   رفیعیان، مجتبی؛ علی عسگری؛ زهرا عسگری­زاده (1389). ارزیابی میزان کیفیت مجتمع‌های سکونتی با تأکید بر رویکرد رضایت‌مندی در محله نواب، فصلنامه مدرس علوم‌انسانی. دوره 14. شماره 1.صفحات 197-112.                                          
-   رفیعیان، مجتبی؛ علی عسگری؛ زهرا عسگری‌زاده (١٣٨٨). سنجش میزان رضایت‌مندی سکونتی ساکنان محله نواب، پژوهش­های جغرافیای انسانی. شماره ٦٧. صفحات ٦٨-٥٣.
-   رفیعیان، مجتبی؛ جمشید مولودی (1390). رویکردها و روش­های سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری، تهران. نشر آذرخش.
-   ذبیحی، حسین؛ فرح حبیب؛ کمال رهبری‌منش (1390). رابطه بین میزان رضایت از مجتمع‌های مسکونی و تأثیر مجتمع‌های مسکونی بر روابط انسان (مطالعه موردی: چند مجتمع مسکونی در تهران)، فصلنامه هویّت شهر. سال پنجم. شماره هشتم.  
-   عزیزی، محمد مهدی؛ مجتبی آراسته (1391). تحلیلی بر رضایت‌مندی سکونتی در شهر یزد، نامه معماری و شهرسازی. شماره 8. صفحات 129- 111.
-   مشکینی، ابوالفضل؛ نصرالدین الیاس­زاده؛ الهام ضابطیان (1391). ارزیابی مکان‌یابی پروژه‌های مسکن مهر با رویکرد کالبدی-زیست‌محیطی، با استفاده از مدل سلسله مراتب AHP، نمونه موردی: استان یزد، فصلنامه مطالعات شهری. شماره دوم. صفحات 70-57.
-   نسترن، مهی؛ احد رعنایی (١٣٨٩). تحلیلی بر مفهوم مشارکت و کار گروهی در پروژه‌های آماده‌سازی اراضی مسکن مهر، دو فصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر. شماره ٤ . صفحات ١٢٣-١١١.
-   یزدانی، محمدحسن؛ لیلا گراوند؛ اصغر پاشازاده (1395). سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان مسکن مهر از کیفیت محیط مسکونی (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر کوهدشت)، نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران.  شماره 11. صفحات150-137.
-   Amerigo, M. & Aragones, J (1990). Residential satisfaction in council housing. Journal of Environmental Psychology, No. 10, PP: 313-325.
-   Amerigo, M. & Aragones, J (1997). A theoretical and methodological approach to the study of residential satisfaction. Journal of Environmental Psychology,Vol. 17, Issue 1, March 1997, PP:47-57.
-   Amole, D (2009). Residential satisfaction in students housing, Journal of Environmental Psychology, No. 29, PP:76-85.
-   Baba Y & Austin D. M (1989).  Neighborhood environmental satisfaction, victimization and social pation as determinants of perceived neighborhood safety, Environment and behavior, Vol. 21, No. 6. PP: 763-780.
-   Biderma., A. D (1974). Social indicators, in Clewett, Robert L. and Olson, Jerry C. whence and whither in social indicators and marketing Chicago: American Marketing Association.
-   Campbell, A., Converse, P. E & Rodgers, W.L (1976). the Quality of American Life. Russell Sage Foundation, New York.
-   Gaitani, N., Mihalakakou, G. & Santamouris, M (2007). On the Use of Bioclimatic Architecture Principles in Order to Improve Thermal Comfort Conditions in Outdoor Spaces .Journal of Building and Environment, No. 42, PP: 317-324.
-   Ge, J. & Hokao, K (2006). Research on residential lifestyles in Japanese Cities from the viewpoints of residential preference, residential choice and residential satisfaction. Journal of Landscape and Urban Planning, No.78, PP:165-178.
-   Hur, M., Nasar, J. L&Chun,B (2010). Neighborhood satisfaction, physical and perceived naturalness and openness. Journal of Environmental Psychology, No.30, PP:52-59.
-   Kearney, A. R (2006). Residential development patterns and neighborhood satisfaction: impacts of density and nearby nature. Journal of Environment and Behavior,No.38, PP:112-139.
-   Liu, A. M. M (1999). Residential satisfaction in housing estates: a Hong Kong perspective. Automation in Construction, Vol. 8, Issue4, April 1999, PP: 511- 220.
-   McCary J. I. & Day S. S (1977). Housing values, aspirations & satisfactions as indicators of housing needs, Home Economics, Vol. 5, No. 4.
-   Onibokun A. G (1974). Evaluating consumer’s satisfaction with housing: An application of a system approach; Journal of American Institute of Planners,Vol. 40, No, 3.
-   Pol, V (1997). The perceive Quality of the urban residential environment, A multi-Attribute evaluation. Groningen: Rijksuniversiteit
-   Rivm (2002). In: bouwman, A., Van Kamp, workshop Livability. Utrecht: Ministry of Housing, Physical planning and the Environ-
-   Thorsson, S., Lindqvist, M & Lindqvist, S (2004). Thermal bioclimatic conditions and patterns of behaviour in an urban park in Goteborg, Sweden. International Journal of Biometeorol, No. 48, PP:149-156.
-   VanKamp I. Leidelmeijer, K. & Marsman, G. H (2003). Augustinus- urban environmental quality and human well-being towards a conceptual framework and demarcation of concepts; Landscape and Urban Planning, No.65.