بررسی و ارزیابی تأثیر الگوهای اسکان مجدد بر تغییرات سرمایه‌ی اجتماعی در روستاهای زلزله‌زده مطالعه‌ی موردی: روستاهای زلزله‌زده شهرستان ورزقان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   وقوع زلزله‌ی تابستان سال 1391 در شهرستان ورزقان منجر به تخریب بسیاری از مناطق روستایی شد. دولت به­منظور بازسازی و جلوگیری از تلفات مالی و جانی دوباره، اقدام به اسکان مجدد برخی از روستاها در قالب سه الگوی جابجایی، تجمیع و بازسازی برخی از روستاهای این شهرستان نموده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیرات الگوهای سه­گانه‌ی اسکان مجدد روستاهای آسیب­دیده از زلزله شهرستان ورزقان بر میزان سرمایه‌ی اجتماعی ساکنان جوامع روستایی می­باشد.بدین منظور سه قلمرو اعتماد اجتماعی،مشارکت اجتماعی،انسجام و همبستگی اجتماعی برای مطالعه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی در ناحیه­­ی مورد مطالعه انتخاب شد. جامعه­یآماریاینپژوهش،خانوارهایمحلیساکندرروستاهایمحدوده­ی مطالعاتیاستکهبااستفادهازفرمولکوکرانتعداد400سرپرستخانواربه­عنوانحجمنمونه و به روش تصادفی سادهتعیین شدند. با مطالعه‌ی راهنما در منطقه­ی مشابه جامعه‌ی آماری با تعداد 50 پرسش‌نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و با استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق 895/0 الی 912/0 به دست آمد.
تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. جهت مقایسه‌ی سه الگوی جابجایی، تجمیع و بازسازی از آزمون t نمونه­های مستقل استفاده گردید. نتیجه‌ی این آزمون نشان‌دهنده­­ی آن است که بین الگوهای اسکان مجدد تفاوت معنی­داری در سطح 000/0 در زمینه­ی میزان تغییرات سرمایه‌ی اجتماعی وجود داشته است. علاوه بر این یافته­های پژوهش نشان داد که میزان سرمایه­ی اجتماعی در الگوی بازسازی با میانگین 87/2 بیشتر از دو الگوی دیگر است. علاوه بر این سطح همبستگی متغیّرهای مشارکت همبستگی و انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی به ترتیب برابر با 795/0، 354/0 و 324/0 بوده است. در نهایت با توجه به یافته­های پژوهش پیشنهادات کاربری در زمینه­­های آموزشی، حمایتی، رویکردهای مدیریت اصولی و همچنین آینده­پژوهشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Evaluation of the Impact of Resettlement Patterns on Social Capital Changes in Earthquake-Stricken Villages Case study: Varzaqan County Earthquake-Stricken Villages

نویسندگان [English]

  • Vakil Heydari Sarban
  • Ali Majnoony Toutakhane
  • Mahboube Neghabi
چکیده [English]

Earthquake occurrence  in Varzaqan county in the summer of 2012 has led to destruction of many rural areas. In order to reconstruct and prevent further financial  and human losses and Casualties,  resettlement of  some of the villages in three models of displacement, integration and reconstruction of some villages in this county was taken place. The purpose of this study is surveying the impact of triple resettlement patterns of earthquake stricken villages  on the social capital of residents of rural communities.
For this purpose, three fields including  social reliability, social participation and  social correlation  were selected for the study of social capital in the study area. Statistical population of this study are the Local households living in villages of the study area which the volume of the sample was  determined by Cochran formula and simple random as 400 Households. Pilot study in similar Statistical population was performed with 50 questionnaires. The reliability of various parts of the questionnaire was obtained by Cronbach alpha special formula and obtained data as  0.895 to 0.912. Data analyses of this study in both descriptive and inferential statistics have been made by using SPSS software. To compare the pattern of displacement, integration and reconstruction,  T-test of independent samples was used.The results of this test indicate that  among the resettlement patterns ,there is a Significant differences on  0.000 level regarding the  changes' rate  of social capital. In addition, the results demonstrate that the amount of social capital with average  2.87 is greater than the two others in the reconstruction pattern. Moreover, the correlation level  between the variables of  participation and social correlation, social trust and community involvement were respectively 0.795, 0.354 and 0.324 . Eventually, according to the research findings, some Practical suggestions in fields of education, Protection, Systematic management approaches and Future studies also presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural disasters
  • Resettlement
  • Earthquake-stricken village
  • Emergency management
  • Social Capital
  • Varzaqan county.