تحلیلی بر علل اصلی شکل‌گیری مناطق حاشیه¬نشین در شهر اصفهان نمونه¬ی موردی: منطقه¬ی ارزنان و دارک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از مقاله­ی حاضر، تحلیلی پیرامون علل اصلی شکل­گیری حاشیه­نشینی در شهر اصفهان، و به طورخاص مناطق ارزنان و دارک این شهر می­باشد که در ‌آن تلاش شده است، تا با توجّه به فرضیات مطرح شده، به علل اصلی شکل­گیری حاشیه­نشینی همانند: علل اقتصادی، طبیعی، امکانات رفاهی- آموزشی- بهداشتی، سهولت تهیّه­ی مسکن و زمین و قومیّت­گرایی توجّه شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایشی(Survey) بوده و البته از روش کتابخانه­ای (اسنادی) نیز استفاده شده است. شیوه­ی نمونه­گیری سهمیه­ای(Quota) است که توزیع آن به­صورت تصادفی در بین 384 نفر از ساکنان مناطق ارزنان و دارک صورت گرفته است. لازم به توضیح است که متغیّرهای مستقل پژوهش عبارتند از: عوامل اقتصادی (جاذبه­ها و دافعه­ها)، عوامل طبیعی آسیب­زا، امکانات، سهولت تهیّه­ی مسکن و زمین، قومیّت­گرایی، نوع شغل و نوع قومیّت؛ و متغیّر وابسته حاشیه­نشینی می­باشد. برای آزمون متغیّرهای پژوهش ازآماره­های متناسب درنرم­افزار
 SPSSاستفاده شده است.
نتایج به دست آمده، حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیّرهای عوامل اقتصادی (جاذبه­ها و دافعه­ها)، امکانات، سهولت تهیّه­ی مسکن و زمین، قومیّت­گرایی، نوع قومیّت و نوع شغل با حاشیه­نشینی و عدم وجود ارتباط بین متغیّر عوامل طبیعی آسیب­زا باحاشیه­نشینی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Basic Causes of Formation of Marginal Settlement Regions in Isfahan (The Case Study : Arzenan and Darak)

نویسندگان [English]

  • rasol rabanei
  • hamidreza varesi
  • zahra taherei
چکیده [English]

 
The aim of the present study is to analyze the basic causes of formation of marginal settlement in Isfahan, particularly in Arzenan and Darak regions.
Following the research hypotheses, this study examined the basic causes of the formation of marginal settlement such as economical factors, natural factors, facilities, education, hygienic factors, housing simplicity and ethnicity. The methodology was a survey method with documentary review. The sampling method which, is used Quota and randomly studied between 384 inhabitants of Arzenan and Darak area.
The independent variables were economical factors (attractions and repellents), damaging natural factors, facilities, housing simplicity, ethnicity, job, and race and the dependent variable was marginal settlement. For analyzing the data, SPSS Software was employed.
The results revealed a direct statistically meaningful relationship between economical factors (attractions and repellents), facilities, housing, ethnicity, race, and job and marginal settlement. It also revealed that there is no statistically meaningful relationship between damaging natural factors and marginal settlement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginal Settlement
  • migration
  • ethnicity
  • Economical Attractions and Repellents
  • Damaging Natural Factors
  • Job
  • and Housing and Land Simplicity