نواحی بارشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

     در این مقاله به کمک داده‌های بارش روزانه 333 ایستگاه سینوپتیکو کلیماتولوژی 366 نقشه­ی هم‌بارش کشور به روش کریگینگ روی یاخته‌های 18×18 کیلومتر محاسبه و یک ماتریس 366×5214 حاصل شد. انجام یک تحلیل خوشه‌ای بر روی فواصل اقلیدسی این ماتریس به روش ادغام وارد نشان داد که برحسب مقدار و زمان دریافت بارش در ایران هشت ناحیه­ی بارشی متمایز وجود دارد. آرایش جغرافیایی این نواحی آشکار می‌سازد که هرچند مقدار بارش تا اندازه‌ای به ناهمواری‌ها وابسته است اما زمان دریافت بارش بیشتر آرایش مداری دارد و با پیشروی و پسروی سامانه‌های همدید وابستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Precipitation Regions of Iran

نویسنده [English]

  • seydabolfazl masodian
چکیده [English]

In this paper 366 daily isohyet maps of Iran were created using Kriging method. Mean daily precipitation data for 333 synoptic stations has been used. Spatial resolution of these maps was 18Km*18Km. So 5214 pixels cover the country and temporal and spatial behavior of precipitation could be represented by a 5214*366 matrix. A cluster analysis applied on this matrix and eight different precipitation regions detected. The spatial configuration of these regions showed that amount of precipitation more or less depends to the topography but its timing is mainly controlled by regression and transgression of synoptic systems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation
  • Cluster analysis
  • Precipitation Region