برآورد فرسایش و رسوب از طریق ارزیابی متغیّرهای تأثیرگذار در حوضه¬ی آبخیز وزنه با استفاده از GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از آن­جا که خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور و تأمین­کننده غذای بشر می­باشد، بررسی موضوع فرسایش خاک و بویژه ارزیابی متغیّرها و پارامترهای تأثیرگذار ضروری می­نماید.روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای، میدانی و استفاده از مدل­های کمّی برآورد فرسایش و رسوب بوده است. در این تحقیق از نرم­افزارهای GIS (ILWIS,ArcGIS) نیز استفاده شده است.با توجه به آن که در فرسایش خاک پارامترهای متعددی به صورت سیستمی تأثیر دارند و شناخت آنها به عنوان فاکتورهای مؤثر بر میزان فرسایش و رسوب دارای اهمیت زیادی است،  لذا از روش­های متعدد برآورد فرسایش و رسوب، مدل پسیاک (PSIAC)[1]، که بیشترین پارامترهای مؤثر در فرسایش و رسوب در نظر می­گیرد، به عنوان تکنیک منتخب مورد استفاده قرار گرفته و پارامترهای محیطی در قالب این روش قرار داده شده­اند. نتایج بیانگر آن است که حوضه در کلاس فرسایش­دهی متوسط به طرف زیاد قرار می­گیرد. میزان رسوب­دهی سالانه­ی آن، 16/449 متر مکعب در کیلو متر مربع، معادل 15/1086تن درکیلومترمربع و به عبارتی86/10 تن در هکتاراست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Erosion and Sediment in Vazneh Basin via Assessment of Effective Variables with use of GIS

نویسندگان [English]

  • mehran magsoodei
  • mogtaba yamanei
  • mamaned salarei
چکیده [English]

As soil is one of the main natural resources of any country and main source for human nutrition,an assessment of the erosion and especially an appraisal of effective parameters are necessary. The research method employed is based on library, field study and on using quantitive models of erosion and sediment estimation. In this research GIS (ILWIS,Arc GIS) softwares have been employed as well. Since various parameters are systematically influential in basins and their recognition as an effective factors on the amount of erosion and sediment of great importance, therefore, among various methods in estimation of erosion and sediment, PSIAC method, which has the most effective parameters, has been selected and the environmental parameters have been included in relation to this method.
Based on PSIAC method, the Vazneh basin is situated in above-the-averge level of erosion. Its sediment amounts to 449.16 m3/km2 equal 10.86 ton per hectar yearly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphology
  • erosion
  • Sediment
  • PESIAC Model
  • GIS
  • Vazneh Basin