تأثیر تکتونیک جنبا بر مورفولوژی مخروط¬افکنه¬ی درختنگان در منطقه¬ی شهداد کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مخروط­افکنه­ی حوضه­ی آبریز درختنگان یکی از مخروط­افکنه­های بزرگ ایران در ناحیه­ای کاملا ًخشک در شمال- شمال شرق کرمان  است.این مخروط­افکنه به واسطه­ی فرسایش مواد درحوضه­ی آبریز رودخانه درختنگان و نهشته شدن این مواد در بخش انتهایی این حوضه یعنی دشت لوت شکل گرفته است. تکتونیک به عنوان یکی از عوامل درونی در شکل­گیری این پدیده نقش اساسی داشته است. فعالیت­های تکتونیکی با تأثیرگذاری در محل استقرار مخروط­افکنه، افزایش رسوب­دهی، افزایش شیب و در نتیجه افزایش توان حمل و مقدار رسوب رودخانه درختنگان، نقش خود را درتحـول وتکامل امروزی آن ایفا نموده است و به استناد ارزیابی روش­های متعدد تکتونیک جنبا(Active Tectonic)  این منطقه جزء مناطق فعال تکتونیکی قلمداد می­شود. از مهمترین شواهد تکتونیکی در منطقه می­توان به وجود گسل­های موجود در منطقه، رسوبات مخروط­افکنه از رأس تا انتها ، بررسی نیمرخ طولی مخروط­افکنه در گذشته و حال و... اشاره نمود.
حوضه­ی رودخانه­ی درختنگان از شرق به کویر لوت، از غرب به کوههای باغ بالا و کلیسکی از طرف شمال به ارتفاعات دهران و از جنوب به کوه جفتان محدود می­شود. در این پژوهش با بررسی شواهد ژئومورفیک، تأثیر تکتونیک جنبا در نحوه­ی تکوین و تغییر شکل مخروط­افکنه تحلیل شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Active Tectonic on Morphology of Derakhtangan Alluvial Fan of (Shahdad in Kerman)

نویسندگان [English]

  • mohamadhosein ramesht
  • abdolah seif
  • somaeih shahzeidei
  • mojgan entezarei
چکیده [English]

 
The alluvial fan of the Shahdad in DerakhtanganRiver is one of the biggest alluvial in perfectly dry region in the north- north eastern Kerman. This alluvial fan is formed by the effect of different materials erosion in to the drainage basin of Derakhtangan river and laying these materials in the final part of this drainage basin called Lut plain. Tectonic acts with efficacy in the place of the settlements of the alluvial fan. The region, which is being studied, is one of the active tectonic regions. The severe tectonic activities in the studied region have been proved by several evidences. One of the most important evidences in the region is the various faults in the area and imply to fan alluvium (from head to end), study line profile in past and present. The most important fault of the region is the great fault of "Nay band“,the southern  fault of "shahdad" and the series of faults having the direction of "north–western to south-eastern and northern and Southern". The drainage basin of alluvial fan of the Derakhtangan river leads from east to "Kavir-lut" and from west to the mountains of "Baghe–Bala and Kalisaky" from north to the altitutes of "Dahran" and from south to the mountains of "Jeftan". The aim of this article is the morphology of Derakhtangan river fan indicative on neotectonics in the region.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tectonic
  • alluvial fan
  • Alluvial Fan Shape
  • Tectonic Evidence