بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بین¬المللی شهر اصفهان


عنوان مقاله [English]

A Survey of Advertising Impacts on Tourists Attraction Case Study : International Tourist of Isfahan

نویسندگان [English]

  • abdolhamid ebrahimei
  • esmaeil gaderei
  • safar gaedrahmatei
  • reza akbarei