تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی نواحی صنعتی در توسعه¬¬ی نواحی روستایی مورد: ناحیه¬ی صنعتی سلیمان¬آباد تنکابن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گسترش صنعت در نواحی روستایی به منظور رشد و توسعه­ی این نواحی در قالب راهبرد «صنعتی­سازی روستاها» از چند دهه­ی گذشته در کشورهای مختلف بویژه کشورهای در حال توسعه تجربه شده است. در ایران نیز در راستای صنعتی سازی نواحی روستایی حدود 199 ناحیه­ی صنعتی تا سال1383 ایجاد شده که منشاء اثرات و پیامدهای مختلفی در این نواحی بوده است. پژوهش حاضر به منظور تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی نواحی صنعتی بر نواحی روستایی انجام شده است. ناحیه­ی صنعتی سلیمان­آباد در شهرستان تنکابن به عنوان نمونه انتخاب و اثرات آن در قالب متغیرهای اقتصادی- اجتماعی مطالعه شده است. داده­های مورد استفاده میدانی بوده که با تکمیل پرسشنامه از کارگران شاغل در واحدهای صنعتی جمع­آوری شده و سپس به کمک آزمون­های آماری تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج به­دست آمده بیانگرارتقاء کلی شاخص­های اقتصادی- اجتماعی روستاییان شاغل پس از ایجاد ناحیه صنعتی بوده و آثار مثبتی در زمینه­های بیمه­ی اجتماعی، اشتغال و درآمد، مشارکت، توسعه­ی مسکن، تغذیه و رفاه اجتماعی به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Socio-Economic Effects of Industrial Areas on Developing Rural Areas Case study: Industrial Area of Soleiman Abad, Tonekabon

نویسندگان [English]

  • mohamad rezvanai
  • mahdi Ramezanzadeh Lasboyee
  • morteza porgaberei
چکیده [English]

Industrial development in rural areas, for the purpose of the growth and development of these areas, in the form of the strategy for industrialization of rural areas, has been experienced from some decades ago in different countries, particularly in the developing countries.
In Iran, in order to industrialize the rural areas, about 199 industrial units have been established up to 2004, which has had different impacts and effects on these areas. The present research has been performed to analyze the socio-economic effects of industrial regions on rural areas.
Soleiman Abad industrial area in Tonekabon town ship has been selected as a sample and its effects have been studied as the socio- economic variables. The used data were of the field data type and were collected through filling the questionnaires by the workers involved in the industrial units and then have been analyzed and studied by statistical tests.
The obtained results indicate the general promotion and growth of the social-economical indices of the employed villagers after the establishment of industrial areas, and has accompanied with positive effects in the fields of social insurance, employment and income, partnership, housing development, feeding and social welfare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Areas
  • Socio-Economic Effects
  • Rural Industrialization
  • Tonekabon