نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آذربایجان شرقی تعیین میزان اثر عناصر اقلیمی بر عملکرد گندم دیم در استان آذربایجان شرقی با استفاده از شبکه¬های عصبی هوشمند [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 133-144]

ا

 • اثرات اقتصادی- اجتماعی تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی نواحی صنعتی در توسعه¬¬ی نواحی روستایی مورد: ناحیه¬ی صنعتی سلیمان¬آباد تنکابن [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 5-26]
 • اثرات زیست¬محیطی جاپای بوم¬شناختی؛ رویکردی نو برای سنجش اثرات زیست¬محیطی (مفهوم، کاربرد و سنجش آن) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 145-166]
 • استان چهارمحال وبختیاری تحلیلی بر الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 53-68]
 • استقرارفضایی تحلیلی بر الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 53-68]
 • اقلیم آسایش بررسی نقش و تأثیر تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر یزد با استفاده از مدل اوانز (EVANZ) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 167-181]
 • اقلیم کشاورزی تعیین میزان اثر عناصر اقلیمی بر عملکرد گندم دیم در استان آذربایجان شرقی با استفاده از شبکه¬های عصبی هوشمند [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 133-144]
 • اکوتوریسم ارزیابی توانمندی اکوتوریستی مکان¬های ژئومورفیکی حوضه¬ی آبریز آسیاب خرابه در شمال غرب ایران به روش پرالونگ (Pralong) [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 27-52]
 • الگو تحلیلی بر الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 53-68]
 • اوانز بررسی نقش و تأثیر تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر یزد با استفاده از مدل اوانز (EVANZ) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 167-181]

ب

 • بادهای 120 روزه بررسی ویژگی¬های محیطی شهر تاریخی زاهدان کهنه [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 79-96]

ت

 • تحلیل طیفی تحلیل چرخه¬های میانگین دمای سالانه شهر زنجان [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 11-24]
 • تخریب سرزمین ارزیابی تخریب سرزمین در منطقه سیستان با تأکید بر فرسایش بادی [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 21-36]
 • تصاویر ماهواره¬ای تحلیل همدیدی سامانه‌های گردوغباری در استان خوزستان [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 98-117]
 • تصمیم¬گیری چندشاخصه شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 5-20]
 • تغییراقلیم بررسی نقش و تأثیر تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر یزد با استفاده از مدل اوانز (EVANZ) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 167-181]
 • تکنیک TOPSIS شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 5-20]
 • تنکابن تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی نواحی صنعتی در توسعه¬¬ی نواحی روستایی مورد: ناحیه¬ی صنعتی سلیمان¬آباد تنکابن [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 5-26]
 • توسعه¬ی¬پایدار روستایی تحلیلی بر الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 53-68]

ج

 • جاپای ‌بوم‌شناختی جاپای بوم¬شناختی؛ رویکردی نو برای سنجش اثرات زیست¬محیطی (مفهوم، کاربرد و سنجش آن) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 145-166]

چ

 • چرخه نوسان تحلیل چرخه¬های میانگین دمای سالانه شهر زنجان [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 11-24]

ح

 • حداکثر احتمال مقایسه دو روش طبقه¬بندی حداکثر احتمال و شبکه¬ی عصبی مصنوعی در استخراج نقشه¬ی کاربری اراضی مطالعه موردی: حوزه سد ایلام [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 119-132]
 • حوضه¬ی آبریز آسیاب خرابه ارزیابی توانمندی اکوتوریستی مکان¬های ژئومورفیکی حوضه¬ی آبریز آسیاب خرابه در شمال غرب ایران به روش پرالونگ (Pralong) [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 27-52]

خ

 • خوزستان تحلیل همدیدی سامانه‌های گردوغباری در استان خوزستان [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 98-117]

د

 • دارالحکومه بررسی ویژگی¬های محیطی شهر تاریخی زاهدان کهنه [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 79-96]
 • دفاتر ICT روستایی شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 5-20]
 • دما تحلیل چرخه¬های میانگین دمای سالانه شهر زنجان [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 11-24]

ر

 • روش پرالونگ ارزیابی توانمندی اکوتوریستی مکان¬های ژئومورفیکی حوضه¬ی آبریز آسیاب خرابه در شمال غرب ایران به روش پرالونگ (Pralong) [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 27-52]

ز

 • زاهدان کهنه بررسی ویژگی¬های محیطی شهر تاریخی زاهدان کهنه [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 79-96]

س

 • سکونتگاههای¬روستایی تحلیلی بر الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 53-68]
 • سیستان ارزیابی تخریب سرزمین در منطقه سیستان با تأکید بر فرسایش بادی [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 21-36]

ش

 • شبکه‌های عصبی تعیین میزان اثر عناصر اقلیمی بر عملکرد گندم دیم در استان آذربایجان شرقی با استفاده از شبکه¬های عصبی هوشمند [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 133-144]
 • شبکه¬ی عصبی¬ مصنوعی مقایسه دو روش طبقه¬بندی حداکثر احتمال و شبکه¬ی عصبی مصنوعی در استخراج نقشه¬ی کاربری اراضی مطالعه موردی: حوزه سد ایلام [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 119-132]
 • شکاف دیجیتالی شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 5-20]
 • شمال غرب ایران ارزیابی توانمندی اکوتوریستی مکان¬های ژئومورفیکی حوضه¬ی آبریز آسیاب خرابه در شمال غرب ایران به روش پرالونگ (Pralong) [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 27-52]
 • شهر زنجان تحلیل چرخه¬های میانگین دمای سالانه شهر زنجان [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 11-24]
 • شهر یزد بررسی نقش و تأثیر تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر یزد با استفاده از مدل اوانز (EVANZ) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 167-181]

ص

 • صنعتی شدن روستاها تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی نواحی صنعتی در توسعه¬¬ی نواحی روستایی مورد: ناحیه¬ی صنعتی سلیمان¬آباد تنکابن [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 5-26]

ض

 • ضریب کاپا مقایسه دو روش طبقه¬بندی حداکثر احتمال و شبکه¬ی عصبی مصنوعی در استخراج نقشه¬ی کاربری اراضی مطالعه موردی: حوزه سد ایلام [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 119-132]

ط

 • طبقه¬بندی تصویر مقایسه دو روش طبقه¬بندی حداکثر احتمال و شبکه¬ی عصبی مصنوعی در استخراج نقشه¬ی کاربری اراضی مطالعه موردی: حوزه سد ایلام [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 119-132]

ظ

 • ظرفیت زیستی جاپای بوم¬شناختی؛ رویکردی نو برای سنجش اثرات زیست¬محیطی (مفهوم، کاربرد و سنجش آن) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 145-166]

ف

 • فرسایش بادی ارزیابی تخریب سرزمین در منطقه سیستان با تأکید بر فرسایش بادی [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 21-36]

ک

 • کاربری اراضی مقایسه دو روش طبقه¬بندی حداکثر احتمال و شبکه¬ی عصبی مصنوعی در استخراج نقشه¬ی کاربری اراضی مطالعه موردی: حوزه سد ایلام [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 119-132]
 • کم فشار تحلیل همدیدی سامانه‌های گردوغباری در استان خوزستان [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 98-117]

گ

 • گرد و غبار تحلیل همدیدی سامانه‌های گردوغباری در استان خوزستان [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 98-117]

م

 • مدل¬های پذیرش فن¬آوری شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 5-20]
 • مطالعات ژئومورفولوژی بررسی ویژگی¬های محیطی شهر تاریخی زاهدان کهنه [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 79-96]

ن

 • نقشه¬های استاندارد بررسی ویژگی¬های محیطی شهر تاریخی زاهدان کهنه [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 79-96]
 • نقشه¬های فشار تحلیل همدیدی سامانه‌های گردوغباری در استان خوزستان [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 98-117]
 • نواحی صنعتی تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی نواحی صنعتی در توسعه¬¬ی نواحی روستایی مورد: ناحیه¬ی صنعتی سلیمان¬آباد تنکابن [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 5-26]

و

 • واحدکاری ارزیابی تخریب سرزمین در منطقه سیستان با تأکید بر فرسایش بادی [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 21-36]
 • وضعیت فعلی و آینده ارزیابی تخریب سرزمین در منطقه سیستان با تأکید بر فرسایش بادی [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 21-36]
 • ویژگی¬های محیطی بررسی ویژگی¬های محیطی شهر تاریخی زاهدان کهنه [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 79-96]