دوره و شماره: دوره 9، شماره 24، پاییز 1390، صفحه 1-197