دوره و شماره: دوره 19، شماره 64، پاییز 1400، صفحه 1-314 

مقاله پژوهشی

1. آب‌ وهواشناسی جزایر گرمایی- سرمایی شهرهای بزرگ ایران

صفحه 1-20

10.22111/j10.22111.2021.6368

مسلم ترکی؛ ابوالفضل مسعودیان؛ مجید منتظری