دوره و شماره: دوره 19، شماره 63، تابستان 1400، صفحه 1-336