دوره و شماره: دوره 18، شماره 60، پاییز 1399، صفحه 1-280 
3. فرصت‌های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جنوب آسیا (شبه‌قاره هند)

صفحه 31-58

10.22111/gdij.2020.5640

میثم هادی پور؛ محمدرضا حافظ نیا؛ سیدمحمدکاظم سجادپور؛ محمدرضا خراشادی زاده


8. تحلیل فضایی رابطۀ فرم شهری با شاخص دسترسی مورد مطالعه: شهر مراغه

صفحه 157-180

10.22111/gdij.2020.5654

هوشنگ سرور؛ مجتبی پهلوان؛ امید مبارکی؛ منصور خیری زاده