دوره و شماره: دوره 17، شماره 54، بهار 1398، صفحه 1-222 

مقاله پژوهشی

3. پدیدارشناسی در ژئومورفولوژی

صفحه 1-14

10.22111/gdij.2019.4336

لیلا سلگی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ عبرت محمدیان