دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1383، صفحه 1-226