دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار 1385، صفحه 1-208 
5. ارزیابی کاربری اراضی شهری اردکان فارس

صفحه 43-68

10.22111/gdij.2006.3799

عیسی ابراهیم زاده؛ عبدالرضا مجیر اردکانی


مقاله پژوهشی

10. بررسی فرآیندها و لندفرم‌های پریگلاسیر در دامنه‌ی شرقی سبلان

صفحه 155-172

10.22111/gdij.2006.3802

فریبا اسفندیاری درآباد؛ عبدالحمید رجائی اصل؛ معصومه رجبی