دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 1-199 
13. نـواحی اقلیمـی ایــران

صفحه 171-184

10.22111/gdij.2003.3821

ابوالفضل مسعودیان