دوره و شماره: دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 1-279