دوره و شماره: دوره 14، شماره 44، پاییز 1395، صفحه 1-271