دوره و شماره: دوره 14، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 1-221