دوره و شماره: دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 1-247