دوره و شماره: دوره 13، شماره 38، بهار 1394، صفحه 1-219 
9. ارزیابی جنبایی گسل گوربند بر اساس شواهد ریخت زمین‌ساختی و نوزمین‌ساختی (شمال شرق تربت‌جام)

صفحه 75-90

10.22111/gdij.2015.1931

محسن جامی؛ محمد مهدی خطیب؛ علی‌اصغر مریدی فریمانی؛ سیدحسین میرزینلی‌یزدی