دوره و شماره: دوره 10، شماره 27، تابستان 1391، صفحه 1-144