دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار 1388 
5. ژئوتوپ¬های یزد وجاذبه¬های آن

صفحه 47-60

10.22111/gdij.2009.1228

محمدرضا نوجوان؛ سیدابوالقاسم میرحسینی؛ محمدحسین رامشت