دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 1-202 
8. مطالعه خشکسالی¬های کوتاه¬مدت شهرستان زاهدان

صفحه 109-134

10.22111/gdij.2010.1123

حسین نگارش؛ محمود خسروی؛ منصوره شاه حسینی؛ پیمان محمودی