دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 5-199