نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی تحلیلی بر عوامل گسترش فیزیکی و رشد اسپرال شهر طبس پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپی هلدرن [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 25-46]
 • ابراهیم زاده، عیسی کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه¬نیافتگی شهری - منطقه‌ای در ایران [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 7-28]
 • ابراهیم¬زاده¬آسمین، حسین تحلیلی بر عوامل گسترش فیزیکی و رشد اسپرال شهر طبس پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپی هلدرن [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 25-46]
 • ابراهیمی، عبدالحمید بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بین¬المللی شهر اصفهان [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 139-156]
 • احدنژاد، محسن مدل‌سازی آسیب‌پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل‌سلسله‌مراتبی در محیط سیستم‌اطلاعات‌جغرافیایی نمونه موردی: شهر زنجان [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 171-198]
 • احمدزاده، حسن مدل¬سازی فرسایش و رسوب حوضه¬ی آبریز قلعه¬چای عجب¬شیر با استفاده از داده¬های ماهواره¬ای در محیط GIS [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 159-178]
 • اسکندری ثانی، محمد کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه¬نیافتگی شهری - منطقه‌ای در ایران [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 7-28]
 • اسکندری ثانی، محمد معرفی کتاب [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 157-160]
 • اسمعیل نژاد، مرتضی کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه¬نیافتگی شهری - منطقه‌ای در ایران [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 7-28]
 • اصغری لفمجانی، صادق تعیین شدت ناپایداری زیست¬محیطی سکونتگاه¬های روستایی سیستان با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاری [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 127-144]
 • اکبری، رضا بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بین¬المللی شهر اصفهان [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 139-156]
 • الفت، لعیا مکان‌یابی دستگاههای خودپرداز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی منطقه 10 شهرداری تهران [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 93-108]
 • ایراندوست، کیومرث مرور تجربه¬ی کوتاه توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی نمونه شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 59-78]

ب

 • باغیانی، حمیدرضا جاپای بوم¬شناختی؛ رویکردی نو برای سنجش اثرات زیست¬محیطی (مفهوم، کاربرد و سنجش آن) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 145-166]
 • بریمانی، فرامرز تعیین شدت ناپایداری زیست¬محیطی سکونتگاه¬های روستایی سیستان با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاری [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 127-144]
 • بند علی، مریم برنامه¬ریزی و مکان¬یابی بازارهای روز شهر اصفهان با استفاده از مدل تحلیل سلسله ¬مراتبی (AHP) [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 99-126]

پ

 • پورجابری، مرتضی محمد تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی نواحی صنعتی در توسعه¬¬ی نواحی روستایی مورد: ناحیه¬ی صنعتی سلیمان¬آباد تنکابن [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 5-26]
 • پورمحمدی، محمدرضا مهندسی مجدد فرآیند برنامه‌ریزی با تأکید بر کاربرد آینده¬نگاری [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 37-58]

ت

 • تقوایی، مسعود برنامه¬ریزی و مکان¬یابی بازارهای روز شهر اصفهان با استفاده از مدل تحلیل سلسله ¬مراتبی (AHP) [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 99-126]
 • تقوایی، مسعود برنامه¬ریزی کاربری اراضی فرهنگی- تفریحی مناطق شهری اصفهان و نقش ICT 1 در تعادل¬بخشی منطقه¬ای [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 135-158]

ح

 • حاجی ن‍ژاد، علی شناسایی فرصت¬های توسعه ناشی از زلزله با تأکید بر ابعاد کالبدی شهر نمونه موردی: شهر بم [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 71-82]
 • حاجی نژاد، علی بررسی متغیّرهای فردی مؤثر بر رضایت¬مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی مطالعه¬ی موردی: مقایسه¬ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 63-82]
 • حبیبی، محمد علی تحلیلی بر عوامل گسترش فیزیکی و رشد اسپرال شهر طبس پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپی هلدرن [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 25-46]

خ

 • خسروی، محمود مطالعه خشکسالی¬های کوتاه¬مدت شهرستان زاهدان [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 109-134]
 • خوش اخلاق، فرامرز بررسی نقش و تأثیر تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر یزد با استفاده از مدل اوانز (EVANZ) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 167-181]

د

 • داغستانی، سعید تحلیل سلسله مراتبی جاذبه¬های تاریخی ـ فرهنگی شهرستان نیشابور [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 113-138]
 • دانایی¬فرد، حسن شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 5-20]

ر

 • رسولی، علی اکبر مدل¬سازی فرسایش و رسوب حوضه¬ی آبریز قلعه¬چای عجب¬شیر با استفاده از داده¬های ماهواره¬ای در محیط GIS [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 159-178]
 • رضوانی، محمدرضا جاپای بوم¬شناختی؛ رویکردی نو برای سنجش اثرات زیست¬محیطی (مفهوم، کاربرد و سنجش آن) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 145-166]
 • رضوانی، محمدرضا تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی نواحی صنعتی در توسعه¬¬ی نواحی روستایی مورد: ناحیه¬ی صنعتی سلیمان¬آباد تنکابن [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 5-26]
 • رفیعیان، مجتبی شناسایی فرصت¬های توسعه ناشی از زلزله با تأکید بر ابعاد کالبدی شهر نمونه موردی: شهر بم [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 71-82]
 • رفیعیان، مجتبی بررسی متغیّرهای فردی مؤثر بر رضایت¬مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی مطالعه¬ی موردی: مقایسه¬ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 63-82]
 • رمضانزاده لسبویی، مهدی تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی نواحی صنعتی در توسعه¬¬ی نواحی روستایی مورد: ناحیه¬ی صنعتی سلیمان¬آباد تنکابن [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 5-26]
 • روستایی، شهرام مدل¬سازی فرسایش و رسوب حوضه¬ی آبریز قلعه¬چای عجب¬شیر با استفاده از داده¬های ماهواره¬ای در محیط GIS [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 159-178]
 • روشن، غلامرضا بررسی نقش و تأثیر تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر یزد با استفاده از مدل اوانز (EVANZ) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 167-181]

ز

 • زمانی، حسین بررسی متغیّرهای فردی مؤثر بر رضایت¬مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی مطالعه¬ی موردی: مقایسه¬ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 63-82]
 • زیاری، کرامت الله مدل‌سازی آسیب‌پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل‌سلسله‌مراتبی در محیط سیستم‌اطلاعات‌جغرافیایی نمونه موردی: شهر زنجان [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 171-198]

س

 • سرور، جلیل الدین شواهد ریخت¬شناسی (ژئومورفولوژی) یخچالی کواترنری در البرز غربی : دامنه شمالی کوه سیالان [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 69-92]
 • سلمانی، محمد جاپای بوم¬شناختی؛ رویکردی نو برای سنجش اثرات زیست¬محیطی (مفهوم، کاربرد و سنجش آن) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 145-166]
 • سلیقه، محمد بررسی تغییرات مکانی پرفشار جنب¬حاره در بارش¬های تابستانه نیمه¬ی جنوبی ایران [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 83-98]

ش

 • شاکری، رویا شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 5-20]
 • شاه حسینی، منصوره مطالعه خشکسالی¬های کوتاه¬مدت شهرستان زاهدان [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 109-134]
 • شهریاری، علیرضا ارزیابی تخریب سرزمین در منطقه سیستان با تأکید بر فرسایش بادی [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 21-36]
 • شورچه، محمود برآورد اثر تغییرات فصلی بر درآمد گردشگری معبد آناهیتا با تحلیل رگرسیونی [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 45-62]
 • شیخ بیگلو، رعنا برنامه¬ریزی و مکان¬یابی بازارهای روز شهر اصفهان با استفاده از مدل تحلیل سلسله ¬مراتبی (AHP) [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 99-126]

ص

 • صادقی نیا، علیرضا بررسی تغییرات مکانی پرفشار جنب¬حاره در بارش¬های تابستانه نیمه¬ی جنوبی ایران [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 83-98]
 • صبوری، حسین برآورد اثر تغییرات فصلی بر درآمد گردشگری معبد آناهیتا با تحلیل رگرسیونی [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 45-62]
 • صیدایی، سیداسکندر تحلیلی بر الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 53-68]

ض

 • ضرابی، اصغر برنامه¬ریزی کاربری اراضی فرهنگی- تفریحی مناطق شهری اصفهان و نقش ICT 1 در تعادل¬بخشی منطقه¬ای [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 135-158]
 • ضیایی، محمود تحلیل سلسله مراتبی جاذبه¬های تاریخی ـ فرهنگی شهرستان نیشابور [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 113-138]

ط

 • طاوسی، تقی تحلیل همدیدی سامانه‌های گردوغباری در استان خوزستان [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 98-117]

ع

 • عساکره، حسین تحلیل چرخه¬های میانگین دمای سالانه شهر زنجان [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 11-24]
 • عساکره، حسین بررسی احتمال وقوع روزهای خشک در استان گلستان با استفاده از مدل زنجیره¬ی مارکوف [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 29-44]
 • عسگری، علی شناسایی فرصت¬های توسعه ناشی از زلزله با تأکید بر ابعاد کالبدی شهر نمونه موردی: شهر بم [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 71-82]

غ

 • غریبی، ابراهیم بررسی نقش و تأثیر تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر یزد با استفاده از مدل اوانز (EVANZ) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 167-181]

ف

 • فاضل نیا، غریب راهبردهای مناسب برای توسعه¬ی گردشگری دریاچه¬ی زریوار [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 145-170]
 • فرهودی، رحمت الله برآورد اثر تغییرات فصلی بر درآمد گردشگری معبد آناهیتا با تحلیل رگرسیونی [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 45-62]
 • فرید مجتهدی، نیما شواهد ریخت¬شناسی (ژئومورفولوژی) یخچالی کواترنری در البرز غربی : دامنه شمالی کوه سیالان [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 69-92]
 • فوکردی، رحیم مکان‌یابی دستگاههای خودپرداز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی منطقه 10 شهرداری تهران [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 93-108]

ق

 • قادری، اسماعیل بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بین¬المللی شهر اصفهان [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 139-156]
 • قایدرحمتی، صفر بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بین¬المللی شهر اصفهان [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 139-156]
 • قرخلو، مهدی مدل‌سازی آسیب‌پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل‌سلسله‌مراتبی در محیط سیستم‌اطلاعات‌جغرافیایی نمونه موردی: شهر زنجان [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 171-198]
 • قنبری نسب، علی جاپای بوم¬شناختی؛ رویکردی نو برای سنجش اثرات زیست¬محیطی (مفهوم، کاربرد و سنجش آن) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 145-166]

ک

 • کاظمی زاد، شمس الله معرفی کتاب [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 179-182]
 • کاظمی زاد، شمس الله مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با استفاده از روش تحلیل شبکه و مدل AHP در محیط GISمطالعه موردی: شهر قم [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 99-112]

گ

 • گلی، علی مکان‌یابی دستگاههای خودپرداز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی منطقه 10 شهرداری تهران [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 93-108]

م

 • مازینی، فرشته بررسی احتمال وقوع روزهای خشک در استان گلستان با استفاده از مدل زنجیره¬ی مارکوف [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 29-44]
 • محمدی، ابوطالب پهنه¬بندی زمین¬لغزش در حوضه¬ی آبخیز توتکابن با استفاده از مدل¬های کمّی [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 83-98]
 • محمدی، بختیار تحلیل همدید بارش¬های سنگین ایران مطالعه¬ی موردی: آبان¬ماه 1373 [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 47-70]
 • محمدی، سمیه شناسایی فرصت¬های توسعه ناشی از زلزله با تأکید بر ابعاد کالبدی شهر نمونه موردی: شهر بم [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 71-82]
 • محمودی، پیمان مطالعه خشکسالی¬های کوتاه¬مدت شهرستان زاهدان [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 109-134]
 • مختاری، داود ارزیابی توانمندی اکوتوریستی مکان¬های ژئومورفیکی حوضه¬ی آبریز آسیاب خرابه در شمال غرب ایران به روش پرالونگ (Pralong) [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 27-52]
 • مختاری ملک آبادی، رضا برنامه¬ریزی کاربری اراضی فرهنگی- تفریحی مناطق شهری اصفهان و نقش ICT 1 در تعادل¬بخشی منطقه¬ای [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 135-158]
 • مسعودیان، ابوالفضل تحلیل همدید بارش¬های سنگین ایران مطالعه¬ی موردی: آبان¬ماه 1373 [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 47-70]
 • موسوی¬حاجی، سیدرسول بررسی ویژگی¬های محیطی شهر تاریخی زاهدان کهنه [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 79-96]

ن

 • نگارش، حسین مطالعه خشکسالی¬های کوتاه¬مدت شهرستان زاهدان [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 109-134]
 • نگهبان، سعید بررسی نقش و تأثیر تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر یزد با استفاده از مدل اوانز (EVANZ) [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 167-181]
 • نگهبان، سعید پهنه¬بندی زمین¬لغزش در حوضه¬ی آبخیز توتکابن با استفاده از مدل¬های کمّی [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 83-98]
 • نوروزی آورگانی، اصغر تحلیلی بر الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 8، شماره 18، 1389، صفحه 53-68]
 • نیازی، یعقوب مقایسه دو روش طبقه¬بندی حداکثر احتمال و شبکه¬ی عصبی مصنوعی در استخراج نقشه¬ی کاربری اراضی مطالعه موردی: حوزه سد ایلام [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 119-132]

ه

 • هادیانی، زهره مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با استفاده از روش تحلیل شبکه و مدل AHP در محیط GISمطالعه موردی: شهر قم [دوره 8، شماره 17، 1389، صفحه 99-112]
 • هدایتی، صلاح راهبردهای مناسب برای توسعه¬ی گردشگری دریاچه¬ی زریوار [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 145-170]

ی

 • یزدان پناه، حجت¬الله تعیین میزان اثر عناصر اقلیمی بر عملکرد گندم دیم در استان آذربایجان شرقی با استفاده از شبکه¬های عصبی هوشمند [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 133-144]
 • یعقوبی، نورمحمد شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی [دوره 8، شماره 20، 1389، صفحه 5-20]
 • یمانی، مجتبی پهنه¬بندی زمین¬لغزش در حوضه¬ی آبخیز توتکابن با استفاده از مدل¬های کمّی [دوره 8، شماره 19، 1389، صفحه 83-98]