طراحی الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریسم روستایی با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22111/j10.22111.2021.39543.3328

چکیده

امروزه کارآفرینی اکوتوریسم با ایجاد فرصت‌های شغلی مبتنی بر استفاده از منابع محلی به صورت پایدار و تأکید بر توسعه درونی روستا به عنوان راهبردی برای رشد پایدار روستایی مطرح می‌گردد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریسم روستایی در شهرستان دزفول است. این پژوهش از نوع کیفی و از نظر روش اجرا، آمیزه‌ای از تحلیل محتوای کیفی و تکنیک دلفی است. در ابتدا با بهره‌گیری از مبانی نظری و پیشینه تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به استخراج مفاهیم پرداخته شد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی و بهره‌گیری از نظرات خبرگان دربارة این شاخص‌ها اجماع حاصل شد. پنل دلفی متشکل از 30 نفر از خبرگان دانشگاهی، سازمانی و محلی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند به شیوه گلوله‌برفی انتخاب شدند. پس از انجام سه راند دلفی، خبرگان بر 87 شاخص در قالب 11 مؤلفه به اتفاق نظر دست یافتند و مدل توسعه کارآفرینی اکوتوریسم روستایی در شهرستان دزفول به تأیید نظری رسید. نتایج نشان می‌دهد که ترکیب مسئولیت اجتماعی، مسئولیت زیست‌محیطی، رشد و توسعة از طریق اکوتوریسم و نوآوری‌ها و خلاقیت‌های اکوتوریسم، توسعه کارآفرینی اکوتوریسم روستایی را فراهم می‌آورند. همچنین عامل کالبدی ـزیرساختی، عامل اقتصادی، عامل آموزشی و اطلاع‌رسانی، عامل نهادی، عامل زیست‌محیطی، عامل اجتماعی‌ـ فرهنگی و عامل فردی به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی اکوتوریسم روستایی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Rural Ecotourism Entrepreneurship Development with a Qualitative Approach

نویسندگان [English]

 • Soofia Abbasi
 • Seyed Mehdi Mirdamadi
 • Maryam Omidi Najaf Abadi
 • Seyed Jamal Farajollah Hosseini
Department of Economics, Extension and Agricultural Education, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, ecotourism entrepreneurship is presented as a strategy for sustainable rural development by creating job opportunities based on the use of local resources in a sustainable way and emphasizing on the internal development of the village. Therefore, the purpose of this study is to design a model for rural ecotourism entrepreneurship development in Dezful township. This research is of qualitative type and in terms of implementation method, it is a mixture of qualitative content analysis and Delphi technique. At first, concepts were extracted using theoretical foundations and research background using qualitative content analysis method. Then, using the Delphi technique and the opinions of experts about these indicators, a consensus was reached. The Delphi panel consisted of 30 academics, organizational, and local experts selected by snowball sampling. After three rounds of Delphi, experts agreed on 87 indicators in the form of 11 components and the rural ecotourism entrepreneurship development model in Dezful township was theoretically approved. The results show that the combination of social responsibility, environmental responsibility, growth and development through ecotourism and ecotourism innovations and creativity provide the development of rural ecotourism entrepreneurship. Also, physical-infrastructural factor, economic factor, educational and information factor, institutional factor, environmental factor, socio-cultural factor and individual factor were identified as the most important factors affecting the development of rural ecotourism entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Ecotourism
 • Rural tourism
 • Delphi technique

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 07 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 11 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 02 آذر 1400