تحلیلی بر پیشران‌های باززایش زیست‌پذیری در متن زیست غیررسمی شهر(مورد مطالعه: شهر زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22111/j10.22111.2021.6290

چکیده

مسأله ی سکونتگاههای غیررسمی را می‌توان پس از تغییرات اقلیمی، بزرگترین چالش پیشروی کره زمین دانست. این نوع سکونتگاه ها با ابعاد مختلف خود، نمایشی فضایی-کالبدی از اجتماع پذیریِ غیراجتماعی افراد و گروه‌هاست. بازنمود کالبدی این پدیده های شهری در برچسب های متنوع همواره در فرایندی غیررسمی زاده شده و همواره به مثابه یک چالش پدیده ای ضد شهری نگریسته شده است؛ در حالی ابعاد این مساله گسترش روزافزون یافته است که یکی از ویژگی های آن کارآ نبودن گفتمان گروههای دخیل در سامان دادن به این پدیده است که خود بر دامنه آن افزوده است.
این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نقش عوامل و پیشران های تاثیر گذار بر ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر زنجان می پردازد. گردآوری داده ها با مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده و تحلیل داده ها نیز با روش دلفی، آزمون تک نمونه ای T و تحلیل مسیر در قالب DPSIR با کمک نرم افزار SPSS انجام شده است.
طبق آزمون تک نمونه ای T مولفه «تاثیر» با ضریب 2.74 بیشترین امتیاز را دریافت کرده است. در مقابل نیز مولفه نیروی محرکه با ضریب 4.87 کمترین امتیاز را دریافت کرده است. همچنین براساس تحلیل مسیر، شاخص «فشار» با ضریب اثر کل 0.623 بیشترین تاثیر و رابطه علی را با ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی دارد. در این رابطه برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی حل مشکل سند مالکیت و ارتقاء کیفیت زندگی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of livability Regeneration Promotions in the Informal livability Text of the City (Case Study: Zanjan)

نویسندگان [English]

  • mohamad taghi heydari 1
  • Haghi, yagoob 2
  • Soraya Nasiri 3
  • saeid moharami 4
1 university of zanjan
2 2. Master of Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 3. Master of Geography and Tourism Planning, University of Zanjan, zanjan, Iran
4 4. Ph.D, Geography and Urban Planning, University of Zanjan, , zanjan, Iran
چکیده [English]

The issue of informal settlements can be considered the biggest challenge for cities today and the biggest challenge for the planet after climate change. These types of settlements, with their various dimensions, are a spatial-physical representation of the antisocial socialization of individuals and groups. The physical representation of these urban phenomena in various labels has always been born in an informal process and has always been seen as an anti-urban phenomenon challenge; 
the role of factors and drivers influencing the organization of informal settlements in Zanjan
This article deals with the descriptive-analytical method, Data were collected through library and field studies. Data analysis was performed by Delphi method, one-sample t-test and path analysis in DPSIR format with the help of SPSS software.
The results showed that according to the one-sample T test, the "impact" component with a coefficient of 2.74 received the highest score. In contrast, the driving force component with a coefficient of 4.87 received the lowest score. Also, based on the route analysis, the "pressure" index with a total impact factor of 0.623 has the greatest impact and causal relationship with the organization of informal settlements.
Conclusion: the most important factor in the formation and continuation of informal settlements is the neglect of the transportation system; Distribution of uses; Pollution; The way of ownership and lack of services. In this regard, to organize informal settlements, strengthen the transportation system; solve the problem of ownership document; improving the quality of life is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dysfunctional tissue
  • Livability
  • DPSIR
  • Zanjan city

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1400