شناسایی و پهنه بندی عوامل ناپایداری امنیتی در نواحی روستایی(مطالعه موردی : روستاهای شهرستان مریوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوی علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، شاغل در آموزش و پرورش استان کردستان

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

10.22111/j10.22111.2021.6099

چکیده

در پژوهش کاربردی حاضر، سعی گردید که با رویکردی جامع در دو بخش کمی-کیفی، روشی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع اسنادی و میدانی مبتنی برمصاحبه نیمه‌ساختارمند و توزیع پرسشنامه در میان 50 نفر از صاحبنظران عرصه توسعه و امنیت شهرستان مریوان که به روش گلوله برفی و 300 نفر از روستاییان که با استفاده از روش کوکران تعیین گردیدند؛ عوامل ناپایداری امنیتی روستاهای شهرستان، شناسایی و در مرحله بعد راهکارهایی جهت حل معضلات شناسایی شده و حرکت در مسیر امنیت پایدار ارائه گردد. لازم به ذکر است که پرسشنامه‌ها به صورت طبقه‎ای در میان دهستان‎ها و تصادفی در میان سرپرستان خانوار در روستاهای منتخب هر دهستان که به روش قرعه‌کشی انتخاب شدند، توزیع گردید.تجزیه و تحلیل داده‏ها در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تئوری بنیادیو در بخش کمی با استفاده از آزمون‎های استنباطی(t تک نمونه‌ای و خی‌دو) و روش درون‌یابی در محیطی Arc GIS، نشان دادند که مولفه‌هاینارسایی در عملکرد رسانه‏ها، ضعف عملکرد نیروی انتظامی، نارسایی‏های اجتماعی–فرهنگی، نارسایی‏های اقتصادی، ضعف در قوانین و عملکرد نهادها، ضعف در عرصه محیطی –کالبدی، ضعف در وضعیت خدمات،امکانات و تسهیلات و مشکلات عرصه خارجی، مهمترین عوامل ناپایداری امنیت روستاهای شهرستان هستند.همچنین، پهنه‎بندی فضایی وضعیت ناپایداری امنیتی نیز، نشان از وجود تفاوت فضایی دارد؛ بگونه‌ای که روستاهای نزدیک مرز در وضعیت ناپایداری امنیتی کم(میانگین کمتر از 2)، روستاهای مرکزی، دارای ناپایداری متوسط(میانگین برابر 2.1 تا 3) و روستاهای شرق شهرستان، دارای ناپایداری امنیتیدر سطح زیاد (میانگین بیشتر از 3.1) بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Factors and Spatial Zoning of the Security Instability Situation in Rural Borderlands (Case Study: Marivan County)

نویسندگان [English]

  • saadi mohammadi 1
  • hamdi r 2
  • soran manoochehri 3
1 عضو هیات علمی
2 M.A in geography and rural planning,Department of geography,University of Payame Noor,
3 phd. student in Geography and Rural Planning, University of Esfahan, Esfahan,Iran.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1400