دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

1. تحلیلی بر پیشران‌های باززایش زیست‌پذیری در متن زیست غیررسمی شهر(مورد مطالعه: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22111/j10.22111.2021.6290

محمد تقی حیدری؛ یعقوب حقی؛ ثریا نصیری؛ سعید محرمی


2. باغشهر دریایی و تحلیل چیدمان فضایی سکونتگاه‌ها (مطالعه موردی: بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22111/j10.22111.2021.6379

حامد ولی پور؛ محمد حسین رامشت؛ مسعود تقوایی


3. طراحی الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریسم روستایی با رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22111/j10.22111.2021.39543.3328

صوفیا عباسی؛ سیدمهدی میردامادی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ سیدجمال فرج الله حسینی


5. تحلیل فضایی و سطح‌بندی آلودگی صوتی در مناطق 15 گانه کلان‌شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22111/j10.22111.2022.6626

سیدمحمد شکرانی؛ همایون نورائی