دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحلیل فضایی شاخص‌های مؤثر در شکل‌گیری توسعه هوشمند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22111/gdij.2020.5155

علی اکبر عنابستانی؛ رقیه کلاته میمری


مقاله پژوهشی

2. پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: حوزه آبریز خرم‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22111/gdij.2020.5158

سیامک بهاروند؛ وهاب امیری امرایی؛ سلمان سوری


3. مقایسه دستگاه‌های معرفت‌شناسی با محک روش‌شناسی در برنامه‌ریزی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22111/gdij.2020.5173

علی مختاری کرچگانی؛ مرتضی توکلی؛ زهرا احمدی پور


5. شناسایی و پهنه بندی عوامل ناپایداری امنیتی در نواحی روستایی(مطالعه موردی : روستاهای شهرستان مریوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

10.22111/j10.22111.2021.6099

سعدی محمدی؛ حمدی رحمانی؛ سوران منوچهری


6. تحلیلی بر پیشران‌های باززایش زیست‌پذیری در متن زیست غیررسمی شهر(مورد مطالعه: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22111/j10.22111.2021.6290

محمد تقی حیدری؛ یعقوب حقی؛ ثریا نصیری؛ سعید محرمی


7. باغشهر دریایی و تحلیل چیدمان فضایی سکونتگاه‌ها (مطالعه موردی: بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22111/j10.22111.2021.6379

حامد ولی پور؛ محمد حسین رامشت؛ مسعود تقوایی