دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تأثیر سیل ناگهانی فروردین 1398 بر ریخت شناسی پیوندگاه مئاندری دو رودخانۀ دینور به گاماسیاب با استفاده از مدل عددی SRH-2D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22111/j10.22111.2021.6497

ایرج جباری؛ رسول قبادیان؛ انیس جدیدی


معناداری زمین: روشی معرفت‌شناسانه در ژئومورفولوژی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22111/j10.22111.2022.6676

عبرت محمدیان؛ محمد حسین رامشت


بررسی تأثیر توالی دبی روزانه در پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از الگوریتمهای هوشمند (مطالعه موردی: حوضه آبخیزکسیلیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22111/j10.22111.2022.6678

هانیه اسدی؛ محمدتقی دستورانی؛ کاکا شاهدی


طراحی مدل توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان روستایی با رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22111/j10.22111.2022.6995

ساناز شاهوند؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ سید جمال فرج اله حسینی