دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. باغشهر دریایی و تحلیل چیدمان فضایی سکونتگاه‌ها (مطالعه موردی: بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22111/j10.22111.2021.6379

حامد ولی پور؛ محمد حسین رامشت؛ مسعود تقوایی


2. تأثیر سیل ناگهانی فروردین 1398 بر ریخت شناسی پیوندگاه مئاندری دو رودخانۀ دینور به گاماسیاب با استفاده از مدل عددی SRH-2D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22111/j10.22111.2021.6497

ایرج جباری؛ رسول قبادیان؛ انیس جدیدی


3. تحلیل فضایی و سطح‌بندی آلودگی صوتی در مناطق 15 گانه کلان‌شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22111/j10.22111.2022.6626

سیدمحمد شکرانی؛ همایون نورائی


4. اولویت‌های اجرایی در ارتقاء مطلوبیت مساکن جدید شهری مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

10.22111/j10.22111.2022.6656

سیدرضا آزاده


مقاله پژوهشی

5. برنامه ریزی شهرهای هوشمند با تاکید بر رویکرد سناریونویسی (مطالعه موردی: ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22111/j10.22111.2022.6674

الهام شکری غفاربی؛ علیرضا سلیمانی؛ بختیار عزت پناه


6. مطالعه رابطه شاخص‌های مورفولوژی شهری با آلودگی صوتی منطقه سه شهر تبریز (محلههای منظریه و امامیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22111/j10.22111.2022.6675

ایرج تیموری؛ اکبر اصغری زمانی؛ هانیه اصغری منفرد


7. معناداری زمین: روشی معرفت‌شناسانه در ژئومورفولوژی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22111/j10.22111.2022.6676

عبرت محمدیان؛ محمد حسین رامشت


8. اثربخشی سازههای تطبیق با تغییر اقلیم بر مدیریت پایدار آب در بخش فضای سبز تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22111/j10.22111.2022.6677

ملیکا رجایی؛ سید محمود حسینی؛ ایرج ملک محمدی


9. بررسی تأثیر توالی دبی روزانه در پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از الگوریتمهای هوشمند (مطالعه موردی: حوضه آبخیزکسیلیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22111/j10.22111.2022.6678

هانیه اسدی؛ محمدتقی دستورانی؛ کاکا شاهدی


10. مدل‌سازی تشخیص و تفکیک ساختار سلسله مراتبی فرم‌شناسی در دانش ژئومورفولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22111/j10.22111.2022.6679

رسول صمدزاده؛ فاطمه نعمت اللهی؛ سینا صلحی


11. مطالعه تطبیقی ابعاد برنامه‌ریزی و مدیریت اسکان در توفیق شهرهای جدید در تقسیمات کشوری (مطالعه موردی: شهرهای جدید اندیشه و پردیس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22111/j10.22111.2022.6680

محمد (نگهبان) مروی؛ ناصر اقبالی؛ حسین حاتمی نژاد


مقاله پژوهشی

12. تحلیل شاخص‌های عمران شهری با استفاده از شاخص انتخاب ارجحیت(PSI) (مطالعه موردی: شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22111/j10.22111.2022.6681

محمود اکبری