دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل فضایی شاخص‌های مؤثر در شکل‌گیری توسعه هوشمند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

علی اکبر عنابستانی؛ رقیه کلاته میمری


مقاله پژوهشی

2. پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: حوزه آبریز خرم‌آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

سیامک بهاروند؛ وهاب امیری امرایی؛ سلمان سوری


3. مقایسه دستگاه‌های معرفت‌شناسی با محک روش‌شناسی در برنامه‌ریزی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

علی مختاری کرچگانی؛ مرتضی توکلی؛ زهرا احمدی پور


4. برآورد و تحلیل افت محیطی دما، ارتفاع تراز انجماد، ارتفاع خط تعادل در کنش متقابل با توزیع هیپسومتریکی و آلتیمتریکی ارتفاعات دنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

عبدالله سیف؛ محمود سلطانیان


5. شناسایی و پهنه بندی عوامل ناپایداری امنیتی در نواحی روستایی(مطالعه موردی : روستاهای شهرستان مریوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

سعدی محمدی؛ حمدی رحمانی؛ سوران منوچهری