کلیدواژه‌ها = نظام شهری
بررسی تحولات و الگوی سلسه مراتب شهری در نظام شهری گیلان

دوره 13، شماره 39، تیر 1394، صفحه 127-146

10.22111/gdij.2015.2009

اسماعیل آقائی زاده؛ احمد زنگانه؛ ابوالفضل زنگانه؛ الهام امیرحاجلو