کلیدواژه‌ها = کواترنری
برآورد ارتفاع برف‌مرز واحد ژئومورفیک ایران مرکزی

دوره 17، شماره 55، تیر 1398، صفحه 193-210

10.22111/gdij.2019.4583

غلامحسن جعفری؛ نسرین حضرتی


بازسازی برف‌مرزهای آخرین دوره‌ی یخچالی با شواهد دورههای یخچالی در زاگرس شمال غربی (مطالعه موردی: تاقدیس قلاجه)

دوره 13، شماره 39، تیر 1394، صفحه 61-74

10.22111/gdij.2015.2005

علی اکبر شمسی پور؛ سجاد باقری سیدشکری؛ مریم جعفری اقدم؛ جبار سلیمی منش


تأثیر حرکات سیستم گسلی نهبندان بر ژئومورفولوژی اطراف شهر نهبندان

دوره 6، شماره 12، مهر 1387، صفحه 5-24

10.22111/gdij.2008.1240

محمدمهدی خطیب؛ اسماعیل سالاروند؛ محمد بومری