کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
ژئومورفولوژی‌شناختی و نگارۀ دهلران

دوره 20، شماره 66، فروردین 1401، صفحه 35-54

10.22111/j10.22111.2022.6713

مونا ,ولدی؛ امیر صفاری؛ امیر کرم؛ عبرت محمدیان


پدیدارشناسی در ژئومورفولوژی

دوره 17، شماره 54، فروردین 1398، صفحه 1-14

10.22111/gdij.2019.4336

لیلا سلگی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ عبرت محمدیان