کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
مکان‌یابی بهینه‌ی جهات توسعه‌ی فیزیکی شهر سرخنکلاته با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 12، شماره 37، دی 1393، صفحه 147-164

10.22111/gdij.2015.1825

احمد پوراحمد؛ فردین احمدزاده؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ علی مهدی