کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
طراحی مدل توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم روستایی با رویکرد کیفی

دوره 20، شماره 66، فروردین 1401، صفحه 131-160

10.22111/j10.22111.2022.6716

صوفیا عباسی؛ سیدمهدی میردامادی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ سیدجمال فرج الله حسینی