کلیدواژه‌ها = دما
ارزیابی آثار تغییراقلیم بر میزان رواناب رودخانه‌ی نازلوچای در حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه

دوره 14، شماره 42، فروردین 1395، صفحه 183-198

10.22111/gdij.2016.2350

غلامحسین لکزائیان‌پور؛ ام‌البنی محمدرضاپور؛ مهسا مالمیر


امکان‌سنجی اقلیمی کشت کلزا در استان کرمانشاه

دوره 12، شماره 35، تیر 1393، صفحه 97-116

10.22111/gdij.2014.1557

کمال امیدوار؛ احمد مزیدی؛ سودابه دوست‌مرادی


تحلیل تغییرات زمانی- مکانی دمای منطقه شمال‌غرب ایران

دوره 5، شماره 10، مهر 1386، صفحه 183-198

10.22111/gdij.2007.3666

مجید زاهدی؛ بهروز ساری صراف؛ جاوید جامعی


بررسی روند دمای ایران در نیم سده‌ی گذشته

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1383، صفحه 89-106

10.22111/gdij.2004.3831

ابوالفضل مسعودیان